ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԸ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նախագիծը մշակված է ՀՀ վարչապետի 07.04.2010թ. N 229-Ա որոշմամբ հաստատված «Մի շարք իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների կատարման ժամանակացույցի» 4-րդ կետին և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին>> N 111-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների և գերակա խնդիրների ցանկի 19-րդ կետին համապատասխան:

Հեղինակ ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Ընդունող մարմին ՀՀ ազգային ժողով
Ոլորտ նորմ-երաշխիքներ
անտառներ
ԲՀՊՏ
կենդանական աշխարհ
բուսական աշխարհ
Հիմնավորում 1. Անհրաժեշտությունը

Նախագիծը մշակված է ՀՀ վարչապետի 07.04.2010թ. N 229-Ա որոշմամբ հաստատված «Մի շարք իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների կատարման ժամանակացույցի» 4-րդ կետին և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին>> N 111-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների և գերակա խնդիրների ցանկի 19-րդ կետին համապատասխան:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 71-Ն և N 72-Ն որոշումներով համապատասխանաբար հաստատվել են Հայաuտանի Հանրապետության կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքերը, որով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել համապատաuխան իրավական ակտերում, այդ թվում` «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքի մեջ, որով սահմանված են բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները, կատարել համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականություն

Կենսաբազմազանության պահպանումը Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է` նպատակաուղղված բուսական և կենդանական աշխարհների պահպանությանը, վերականգնվող բնական ռեսուրսների վերարտադրության անհրաժեշտ ծավալների և բնական հավասարակշռությունն ապահովող պայմանների ապահովմանը:

4. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ oրենքը (այսուհետ` Օրենք) uահմանում է բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուuական աշխարհին պատճառված վնաuի հատուցման uակագները և դրա հաշվարկման ու գանձման կարգը:

Օրենքի նախագծով`

1. Օրենքի 1-ին հոդվածում կատարված լրացումով սահմանվել է, որ Օրենքի դրույթները չեն տարածվում քաղաքացիների սեփականություն հանդիսացող կամ նրանց օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողամասերում կամ օրինական հիմքերով օգտագործման տրամադրված արոտավայրերում կամ խոտհարքներում աճեցված և Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում չգրանցված բուսական աշխարհի օբյեկտների վրահողամասերում աճեցված, Կարմիր գրքում չգրանցված բուսական աշխարհի օբյեկտների վրա:

2. Օրենքի 2-րդ հոդվածում կատարված լրացումով սահմանվել է, որ բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման իրավահարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով:

3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետում` ելնելով Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակներից և Կարմիր գրքում դրանց տրված կատեգորիաներից, կատարված փոփոխություններով այդ կենդանատեսակների համար սահմանվել են վնասի հատուցման համապատասխան նոր սակագներ:

4. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետում կատարված փոփոխություններով`

1) այլ տեսակի ձկների և գետի խեցգետնի համար հատուցման սակագները գործող միավորի (հատի) փոխարեն սահմանվել են կիլոգրամի համար;

2) ցանկից հանվել են Կարմիր գրքում գրանցված զոլավոր բորենի, ազնվացեղ եղջերու, փասիան, թուրաջ կենդանատեսակներին վերաբերող տողերը,

3) ցանկի «գ» ենթակետի 1-ին պարբերությունում «երկկենցաղներ» բառը փոխարինվել է «երկկենցաղներ, հոդվածոտանիներ» բառերով,

4) սահմանվել են վնասի հատուցման սակագներ գետի խեցգետնի և այլ տեսակի հոդվածոտանիների համար:

5. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «անտառային ֆոնդի» բառակապակցությունում «ֆոնդի» բառը փոխարինվել է «հողերի» բառով` ելնելով ՀՀ Անտառային օրենսգրքի համապատասխան դրույթներից:

6. Օրենքի 5-րդ հոդվածում` ելնելով Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներից և Կարմիր գրքում դրանց տրված կատեգորիաներից, կատարված փոփոխություններով սահմանվել են այդ բուսատեսակների համար վնասի հատուցման համապատասխան նոր սակագներ, այդ թվում`

1) 1-ին կետը լրացվել է 1.1 կետով, որով սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված ծառատեսակների և թփերի հատման կամ ոչնչացման համար վնասի հատուցման սակագներ,

2) 3-րդ կետը լրացվել է 3.1), 3.2) և 3.3) կետերով, որոնցով սահմանվել են վնասի հատուցման սակագներ համապատասխանաբար` ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների ոչնչացման համար, Կարմիր գրքում գրանցված սնկերի անօրինական հավաքի կամ ոչնչացման համար և Կարմիր գրքում գրանցված ծառերի և թփերի պտուղների, սերմերի և հատապտուղների ապօրինի հավաքի համար:

7. Օրենքի 5-րդ հոդվածում կատարված այլ փոփոխություններով`

1) 4-րդ կետի առաջին պարբերությունում հանվել է «ֆոնդի» բառը, իսկ «հեկտարի» բառը

փոխարինվել է «հեկտար տարածքի» բառերով,

2) 5-րդ կետում կատարված փոփոխություններով կենդանիների ապօրինի արածեցման համար սահմանված վնասի հատուցման սակագները բարձրացվել են 10 անգամ,

3) 8-րդ կետի նոր շարադրանքի արդյունքում հստակեցվել են անտառային հողերի և բնական արոտավայրերի, ինչպես նաև բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներում թափոնների ինքնակամ տեղադրման համար վնասի հատուցման սակագները,

4) 9-րդ կետը լրացվել է նոր պարբերությունով, որով սահմանվել է Երևան քաղաքում անտառային հողերի, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների ապօրինի օգտագործման համար վնասի հատուցման չափերի հաշվարկման կարգը:

8. Օրենքի 6-րդ հոդվածում կատարված փոփոխություններով

1) 8-րդ մասը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, որով հստակեցվել է ապoրինի որuված, հավաքված եւ (կամ) անհայտ անձից մթերված` Հայաuտանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական աշխարհի վայրի տեuակների, ինչպես նաև դրանց արգասիքների և (կամ) մասերի (կենդանիների` միսը, մորթին, ձուն, ձկնկիթը, օձի թույնը, բույսերի` արմատը, պտուղը, սերմը), պարունակող կենդանաբանական և բուuաբանական հավաքածուների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման, փոխանակման, արտահանման և ներմուծման դեպքում վնաuի հատուցման չափերի հաշվարկման կարգը,

2) հոդվածը լրացվել է 8.1–րդ մասով, որով կանոնակարգվել է Կարմիր գրքերում չներառված ապօրինի որսված, հավաքված և (կամ) մթերված կենդանիների և բույսերի տեսակների, ինչպես նաև դրանց արգասիքների և (կամ) մասերի (կենդանիների` միսը, մորթին, ձուն, ձկնկիթը, օձի թույնը, բույսերի` արմատը, պտուղը, սերմը), դրանք պարունակող կենդանաբանական և բուuաբանական հավաքածուների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման, փոխանակման ու արտահանման դեպքում վնասի հատուցման չափերի հաշվարկման կարգը,

3) 9-րդ մասում կատարվել է խմբագրական ուղղում` «բացթողնման» բառից առաջ ավելացվել է «փայտանյութի» բառը:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները

Նախագծի մշակման ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչությունը համագործակցել է նախարարության աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ:

6. Ակնկալվող արդյունքը

Օրենքի նախագծի ընդունմամբ կկանոնակարգվեն բնապահպանական իրավախախտումների արդյունքում ՀՀ կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքերում գրանցված և այլ տեսակների ոչնչացման (վնասման) արդյունքում պատճառված վնասի հատուցման հաշվարկման և գանձման իրավահարաբերությունները:

Հղումներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Պատմություն

Դեռևս չի քննարկվել:
 

    ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

     Հոդված 1. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանա կան և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-88-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ`

«Սույն օրենքի դրույթները չեն տարածվում քաղաքացիների սեփականություն հանդիսացող կամ նրանց օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողամա սերում կամ օրինական հիմքերով օգտագործման տրամադրված արոտավայրերում կամ խոտհարքներում աճեցված և Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում չգրանցված բուսական աշխարհի օբյեկտների վրա:»:

     Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասով`

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական աշխար հին պատճառված վնասի հատուցման իրավահարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով:»:

    Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1)Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակների որսի և /կամ/ ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր առանձնյակի /անկախ տարիքից/ համար

ա. տարածաշրջանում անհետացած (RE) կատեգորիայի տեսակների համար.

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ

Կարգ Նստաչքավորներ - Basommatophora

Ընտանիք Աքրոլոքսիդներ - Acroloxidae

Լճային խխունջ - Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) - RE. 10 000 դրամ

Ընտանիք Տափակ խխունջներ - Planorbidae

Սպիտակաբերան խխունջ - Anisus leucostomus (Millet, 1813) - RE. 10 000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԴԱՍ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Ավազամկնանմաններ, Gerbillidae

Դալի ավազամուկ - Meriones dahli Shidlovski, 1962 - RE 20 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվազգիներ, Felidae

Մանուլ - Otocolobus manul (Pallas, 1776) - RE 500 000 դրամ

Ընտանիք` Բորենիներ, Hyenidae

Բորենի - Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758) - RE 1 000 000 դրամ

    

բ. կրիտիկական վիճակում գտնվող (CR) կատեգորիայի տեսակների համար.

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ

Ընտանիք Բիթինիդներ – Bithyniidae

Տրոշելի խխունջ – Bithynia troscheli Paasch,1842 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Լիթոգլիֆիդներ – Lithoglyphidae

Ակրամովսկու շադինիա – Shadinia akramovskii (Shadin, 1952) – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Տափակ խխունջներ – Planorbidae

Կատարավոր խխունջ – Planorbis carinatus (O.F. Muller, 1774) – CR 5 000 դրամ

Կանոնավոր խխունջ – Gyraulus regularis (Hartmann, 1841) – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Նեղ խխունջներ – Vertiginidae

Սյունաձև խխունջ – Columella columella (Martens, 1853)– CR5 000 դրամ

Նեղ խխունջ – Vertigo angustior Jeffreys, 1830 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Օրկուլիդներ – Orculidae

Խճաքարային խխունջ – Orculella ruderalis Akramowski, 1947– CR 5 000 դրամ

Բուլղարական խխունջ – Orculella bulgarica (P.Hesse, 1915)– CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Էնիդներ – Enidae

Սանդղաձև խխունջ – Turanena scalaris (Naegele, 1902) – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Կլաուզիլիդներ – Clausiliidae

Ակրամովսկու խխունջ – Euxina akramowskii (Likharev, 1962) – CR 5 000 դրամ

ԴԱՍ ԵՐԿՓԵՂԿՆԵՐ

Ընտանիք Պիզիդիիդներ – Pisidiiidae

Սեղմված խխունջ – Musculium strictum (Normand, 1844) – CR 5 000 դրամ

Անանդալեի խխունջ – Odhneripisidium annandalei (Prashad, 1925) – CR 5 000 դրամ

ԴԱՍ ՄԻՋԱՏՆԵՐ

Ընտանիք Նետիկներ - Coenagrionidae

Նետիկ զինված - Coenagrion armatum (Charpantier, 1840) – CR 5 000 դրամ

Լինդենի նետիկ - Erythromma lindeni (Selys, 1840) – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Իսկական ճպուռներ - Libellulidae

Ճահճային ճպուռ - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Մորեխներ - Acrididae

Մորեխ ելունդավոր - Nocarodes nodosus Mistschenko, 1951 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Ծղրիդներ – Tettigoniidae

Սատունինի սկոտոդրիմադուզա – Scotodrymadusa satunini Uvarov, 1916 – CR 5 000 դրամ

Ռյոզելի երկգույն ծղրիդ - Bicolorana roeseli Hagenbach, 1822 – CR 5 000 դրամ

Սագա տափաստանային – Saga pedo Pallas, 1771 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Հսկա որդաններ - Margarodidae

Արարատյան որդան կարմիր - Porphyrophora hammelii Brandt, 1833 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ – Carabidae

Դարչնագույն առվակային գնայուկ - Trechus infuscatus Chaudoir, 1850 – CR 5 000 դրամ

Ստեփանավանյան առվակային գնայուկ - Duvalius stepanavanensis Khnzorian, 1963 – CR 5 000 դրամ

Յացենկո-Խմելեվսկու առվակային գնայուկ - Duvalius yatsenkokhmelevskii (Khnzorian, 1960) – CR 5 000 դրամ

Խնձորյանի գնայուկ - Deltomerus khnzoriani Kurnakov, 1960 – CR 5 000 դրամ

Ալեքսանդրի գնայուկ - Chylotomus alexandri Kalashian, 1999 – CR 5 000 դրամ

Արենիական գնայուկ - Pristonychus arenicus Kalashian, 1979 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Խոլեվիդներ - Cholevidae

Քալաշյանի մրջնասեր բզեզ - Philomessor kalashiani Khnzorian, 1988 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Թերթիկաբեղավորներ – Scarabaeidae

Ռուբենյանի բնդեռիկ - Adoretus rubenyani Kalashian, 2002 – CR 5 000 դրամ

Կովկասյան փառավոն - Pharaonus caucasicus (Reitter, 1893) – CR 5 000 դրամ

Վեդիական μնդեռ - Tanyproctus vedicus Kalashian,1999 – CR 5 000 դրամ

Մեդվեդևի μնդեռիկ - Pseudopachydema medvedevi Khnzorian, 1971 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Չրխկաններ - Elateridae

Զարդավոր չրխկան - Aeoloides figuratus (Germar, 1844) – CR 5 000 դրամ

Սևագլուխ չրխկան - Drasterius atricapillus (Germar, 1824) – CR 5 000 դրամ

Արաքսյան չրխկան - Cardiophorus araxicola Khnzorian, 1970 – CR 5 000 դրամ

Սոմխետական չրխկան - Cardiophorus somcheticus Schwarz, 1896 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Ոսկեբզեզներ - Buprestidae

Կարճամարմին ոսկեբզեզ - Anthaxia breviformis Kalashian, 1988 – CR 5 000 դրամ

Հպարտ ոսկեբզեզ - Anthaxia superba Abeille de Perrin, 1900 – CR 5 000 դրամ

Աղաբաբյանի ոսկեբզեզ - Sphaerobothris aghababiani Volkovitsh & Kalashian, 1998 – CR 5 000 դրամ

Խնձորյանի ոսկեբզեզ - Sphenoptera khnzoriani Kalashian, 1996 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Ծաղկեփոշեկերներ – Alleculidae

Նմանաձև ծաղկեփոշեկեր - Cteniopus persimilis Reitter, 1890 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Սևամարմիններ – Tenebrionidae

Բոգաչևի սևամարմին - Ectromopsis bogatchevi (Khnzoryan, 1957) – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Երկարաμեղիկներ – Cerambycidae

Աղաբաբյանի երկարաբեղիկ - Asias aghababiani Danilevsky, 1999 – CR 5 000 դրամ

Կազիկոպորանյան երկարաբեղիկ - Dorcadion kasikoporanum Pic, 1902 – CR 5 000 դրամ

Սևլճյան երկարաμեղիկ - Dorcadion sevliczi Danilevsky, 1985 – CR 5 000 դրամ

Քալաշյանի երկարաբեղիկ - Conizonia kalashiani Danilevsky, 1992 – CR . 5 000 դրամ

Ընտանիք Փղիկներ կամ Երկարակնճիթներ - Curculionidae

Ռիխտերի փղիկ - Cyclobaris richteri Ter-Minasian, 1955 – CR 5 000 դրամ

Զարմանահրաշ փղիկ - Baris mirifica Khnzorian, 1958 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae

Տարազույգ կապտաթիթեռ - Thersamonolycaena dispar rutila (Werneburg, 1864) – CR 5 000 դրամ

Դամոնիդես կապտաթիթեռ - Agrodiaetus damonides (Staudinger, 1899) – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Երկրաչափ թիթեռներ – Geometridae

Սերգեյի երկրաչափ թիթեռ - Eupithecia sergiana Wardikian,1972 – CR 5 000 դրամ

Համլետի երկրաչափ թիթեռ - Eupithecia hamleti Wardikian, 1985 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Մեգախիլիդներ – Megachilidae

Մազոտ մեղու - Archianthidium pubescens Morawitz, 1872 – CR 5 000 դրամ

Ընտանիք Մրջյուններ – Formicidae

Ջուլիայի մրջյուն - Diplorhoptrum juliae Arakelian, 1991– CR 5 000 դրամ

Հարթ մրջյուն - Tetramorium levigatus Karawajew, 1926 – CR 5 000 դրամ

Մախմալ մրջյուն - Cataglyphis machmal Radtschenko & Arakelian, 1991 – CR 5 000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԴԱՍ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

Ընտանիք` Սաղմոնայիններ - Salmonidae Cuvier, 1816

Իշխան - Salmo ischchan Kessler, 1877

Ամառային μախտակ - Salmo ischchan aestivalis, Fortunatov 1927 - CR 50 000 դրամ

Գեղարքունի - Salmo ischchan gegarkuni, Kessler, 1877 - CR 50 000 դրամ

ԴԱՍ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ

Ընտանիք Սալամանդրներ - Salamandridae

Փոքրասիական տրիտոն - Ommatotriton ophryticus, Berthold,1846 - CR 25 000 դրամ

ԴԱՍ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք Ագամաներ – Agamidae

Անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ – Phrynocephalus orvathi , Mehely, 1894 – CR 25 000 դրամ

Ընտանիք Սցինկեր – Scincidae

Չեռնովի մերկաչք – Ablepharus chernovi, Darevsky , 1953 – CR 25 000 դրամ

Ընտանիք Իսկական մողեսներ – Lacertidae

Անդրկովկասյան բազմագույն մողեսիկ – Eremias arguta transcaucasica, Darevsky, 1953- CR 20 000 դրամ

Անդրկովկասյան մողեսիկ – Eremias pleskei, Bedriaga, 1907 – CR 15 000 դրամ

Փոքրասիական մողես – Parvilacerta parva, Boulenger, 1887 – CR 15 000 դրամ

Ընտանիք Լորտուներ – Colubridae

Պարսկական պսևդոցիկլոֆիս – Pseudocyclophis persicus, Anderson,1872 – CR 30 000 դրամ

Ընտանիք Իժանման օձեր կամ իժեր – Viperidae Դարևսկու իժ –Vipera (Pelias) darevskii Vedmederja, Orlov et Tuniyev, 1986 - CR 40 000 դրամ

ԴԱՍ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Հարթաքթայիններ, Vespertilionidae

Հայկական գիշերաչղջիկ - Myotis hajastanicus, Argyropulo. 1939 - CR 30 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվազգիներ, Felidae

Ընձայռուծ - Panthera pardus, Linnaeus, 1758

Ենթատեսակ` կովկասյան ընձառյուծ Panthera pardus ciscaucasica (Satunin, 1914) = պարսկական ընձառյուծ Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927 - CR 3 000 000 դրամ

Ընտանիք` Եղջերուներ - Cervidae

Կովկասյան ազնվացեղ եղջերու, մարալ, Cervus elaphus maral Gray, 1840 - CR 3 000 000 դրամ

    

գ. վտանգված (EN) կատեգորիայի տեսակների համար.

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ

Ընտանիք Տափակ խխունջներ - Planorbidae

Սպիտակ խխունջ - Gyraulus albus (O.F. Muller, 1774) - EN 3 000 դրամ

Հարթ խխունջ - Gyraulus laevis (Alder, 1838) - EN 3 000 դրամ

ԴԱՍ ՄԻՋԱՏՆԵՐ

Ընտանիք Նետիկներ - Coenagrionidae

Նետիկ նրբագեղ - Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Պլատիքնեմիդներ - Platycmenididae

Չպուռ տափակաոտ - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Շերեփա•իներ - Aeshnidae

Կապույտ ճպուռ - Aeshna cyanea (Mueller 1764) – EN 3 000 դրամ

Սղոցակիր ճպուռ - Aeshna serrata Hagen, 1856 – EN 3 000 դրամ

Թամբակիր ճպուռ - Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Իսկական ճպուռներ - Libellulidae

Սևծովյան ճպուռ - Libellula pontica Selys, 1887 – EN 3000 դրամ

Սաբինա ճպուռ - Orthetrum sabina (Drury, 1773) – EN 3 000 դրամ

Տափակ ճպուռ - Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) – EN 3 000 դրամ

Ճպուռ-ծառա - Crocothemis servilia (Drury, 1773) – EN 3000 դրամ

Ընտանիք Հաստածղրիդներ - Bradyporidae

Հաստածղրիդ լայնացած - Bradyporus dilatatus Stպl, 1875 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Ծղրիդներ – Tettigoniidae

Սղոցապոչ անդրկովկասյան - Poecilimon geoktshaicus Stshelkovnikov, 1910– EN 3000 դրամ

Սղոցապոչ հայկական – Poecilimonella armeniaca Uvarov, 1921 – EN 3000 դրամ

Ֆիտոդրիմադուզա հայկական – Phytodrymadusa armeniaca Ramme, 1939 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ - Carabidae

Սևանյան գնայուկ - Dyschirius sevanensis Khnzorian, 1962 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Թերթիկաբեղավորներ - Scarabaeidae

Կովկասյան բնդեռիկ - Glaphyrus caucasicus Kraatz, 1887 – EN 3000 դրամ

Ռեյթերի հացաբզեզ - Anisoplia reitteriana Semenov, 1903 – EN 3 000 դրամ

Արաքսյան բնդեռ - Tanyproctus araxidis Reitter, 1901 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Չրխկաններ - Elateridae

Կեղծ խոտային չրխկան - Cardiophorus pseudogramineus Mardjanian, 1977 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Ոսկեբզեզներ - Buprestidae

Մորթիավոր ոսկեբզեզ - Acmaeoderella pellitula (Reitter, 1890) – EN 3000 դրամ

Գեղարդյան ոսկեբզեզ - Sphenoptera geghardica Kalashian & Zykov, 1994 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Թարախահաններ – Meloidae

Թամբակուրծք թարախահան - Mylabris sedilithorax Sumakov, 1924 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Ծաղկեփոշեկերներ – Alleculidae

Հայկական ծաղկեփոշեկեր - Isomira armena Khnzorian, 1976 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Սևամարմիններ – Tenebrionidae

Օրդուμադյան սևամարմին - Adelphinus ordubadensis Reitter 1890 –EN 3 000 դրամ

Հայկական սևամարմին - Armenohelops armeniacus Nabozhenko, 2002 – EN3 000 դրամ

Երևանյան սևամարմին - Cylindronotus erivanus (Reitter, 1901) – EN 3000 դրամ

Նեղ սևամարմին - Laena constricta Khnzorian, 1957 – EN 3000 դրամ

Սեմյոնովի սևամարմին Cyphostethe semenovi Reitter, 1895 – EN 3 000 դրամ

Սևամարմին աքսորված - Entomogonus amandanus Reitter, 1901– EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae

Կապանյան երկարաբեղիկ - Cortodera kaphanica Danilevsky, 1985 – EN 3 000 դրամ

Ալպյան ռոզալիա - Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – EN 3 000 դրամ

Երկգիծ երկարաբեղիկ - Dorcadion bistriatum Pic, 1898 – EN 3 000 դրամ

Գորբունովի երկարաբեղիկ - Dorcadion gorbunovi Danilevsky, 1985 – EN 3000 դրամ

Կիսափայլ երկարաբեղիկ - Dorcadion semilucens Kraatz, 1873 – EN 3 000 դրամ

Մոխրագույն երկարաբեղիկ - Dorcadion cineriferum Suvorov, 1909 – EN 3000 դրամ

Պիկի երկարաբեղիկ - Phytoecia pici Reitter, 1892 – EN 3 000 դրամ

Կոռոստելյովի երկարաբեղիկ - Agapanthia korostelevi Danilevsky, 1985 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Տերևակերներ - Chrysomelidae

Արաքսյան տերևակեր - Cryptocephalus araxicola Khnzorian, 1968 – EN 3000 դրամ

Ընտանիք Ճերմակաթիթեռներ -Pieridae

Բոուդենի ճերմակաթիթեռ - Artogeia bowdeni (Eitschberger, [1984]) – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Նիմֆալիդներ - Nimphalidae

Վեդիական մելիթեա Melitaea vedica Nekrutenko, 1975 – EN 3000 դրամ

Ընտանիք Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae

Անդրկովկասյան կապտաթիթեռ - Plebejus transcaucasicus (Rebel, 1901) – EN 3000 դրամ

Դիանա կապտաթիթեռ - Neolysandra diana (Miller, 1923) – EN 3 000 դրամ

Երևանայան կապտաթիթեռ - Agrodiaetus eriwanensis Forster, 1960 – EN 3000 դրամ

Հուբերտի կապտաթիթեռ - Agrodiaetus huberti Carbonell, 1993 – EN 3 000 դրամ

Իֆիգենիա կապտաթիթեռ-Agrodiaetus iphigenia araratensis De Lesse, 1957– EN 3000դրամ

Անտեսված կապտաթիթեռ - Agrodiaetus neglectus Dantchenko, 2000 – EN 3 000 դրամ

Նինայի կապտաթիթեռ - Agrodiaetus ninae Forster, 1956 – EN 3000 դրամ

Սուռակովի կապտաթիթեռ - Agrodiaetus surakovi Dantchenko et Lukhtanov, 1994 – EN 3 000 դրամ

Թուրկական կապտաթիթեռ - Agrodiaetus turcicus Koջak, 1977 – EN 3 000 դրամ

Ընտանիք Երկրաչափ թիթեռներ - Geometridae

Ավետյանի երկրաչափ թիթեռ - Cidaria avetianae Wardikian,1974 – EN 3 000 դրամ

Ալեքսանդրի երկրաչափ թիթեռ - Eupithecia alexandriana Wardikian, 1972 – EN 3 000 դրամ

Կուզնեցովի երկրաչափ թիթեռ - Ortholitha kuznetzovi Wardikian, 1957 – EN 3000 դրամ

Ընտանիք Անթոֆորիդներ - Anthophoridae

Երկարալեզու մեղու -Tetralonia macroglossa Illiger, 1806 – EN 3000 դրամ

Ընտանիք Իսկական մեղուներ - Apidae

Իշամեղու ալագյոզյան - Bombus alagesianus Skorikov, 1937 – EN 3000 դրամ

Ընտանիք Մրջյուններ - Formicidae

Ռավազինիի մրջյուն - Myrmica ravasinii Finzi, 1923 – EN 3 000 դրամ

Կարմրավում մրջյուն - Manica rubida (Latreille, 1802) – EN 3 000 դրամ

Կիսաատամ մրջյուն - Crematogaster subdentata (Mayr, 1877) – EN 3000 դրամ

Ընտանիք Գիշաճանճեր - Asilidae

Երևանյան գիշաճանճ - Machimus erevanensis V. Richter, 1963 – EN 3 000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

Ընտանիք` Ծածանազգիներ – Cyprinidae

Հայկական կարմրակն – Rutilus rutilus schelkovnikovi, Derjavin, 1926 – EN 10000 դրամ

ԴԱՍ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք Իսկական մողեսներ – Lacertidae

Դալի մողես – Darevskia dahli, Darevsky, 1957 – EN 2000 դրամ

Ռոստոմբեկովի մողես – Darevskia rostombekovi, Darevsky 1957 – EN 3 000 դրամ

ԴԱՍ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Հավալուսններ, Pelecanidae

Գանգրափետուր հավալուսն - Pelecanus crispus, Bruch, 1832 - EN 200 000 դրամ

Ընտանիք Տարգալակտուցներ, Plataleidae

Տարգալակտուց - Platalea leucorodia, Linnaeus, 1758 – EN 200 000 դրամ

Ընտանիք Բադեր, Anatidae

Սպիտակագլուխ բադ կամ սավկա - Oxyura leucocephala, Scopoli, 1769 – EN 100 000 դրամ

Կարմրախածի սագ - Branta ruficollis, Pallas, 1769 - EN100000 դրամ

Մարմարյա մրտիմն - Marmaronetta angustirostris, Mռnռtries, 1832 - EN 100 000 դրամ

Ընտանիք` Ճուռակներ, Accipitridae

Կարմիր ցին - Milvus milvus, Linnaeus,1758 - EN 100 000 դրամ

Սպիտակապոչ արծիվ - Haliaeetus albicilla, Linnaeus, 1758 - EN 250 000 դրամ

Գիշանգղ - Neophron percnopterus,Linnaeus, 1758 - EN 400 000 դրամ

Սև անգղ - Aegipus monachus, Linnaeus, 1766 - EN 400 000 դրամ

Տափաստանային մկնաճուռակ - Circus macrourus, S.G. Gmelin, 1771 – EN 250 000 դրամ

Ընտանիք` Բազեներ, Falconidae

Բալոբան - Falco cherrug, J.E. Gray, 1834 - EN 250000 դրամ

Ընտանիք` Իսկական կռունկներ, Gruidae

Մոխրագույն կռունկ - Grus grus, Linnaeus, 1758 - EN 300 000 դրամ

Ընտանիք` Քարադրներ, Charadriidae

Հաստակտուց քարադր-Charadrius leschenaultii, Lesson, 1826 - EN 20000 դրամ

Ճախրուկ - Chettusia gregaria, Pallas, 1771 - EN 20 000 դրամ

Ընտանիք` Կեռնեխներ, Turdidae

Շիկապոչ քարաթռչնակ - Oenanthe xanthoprymna, De Filippi, 1863- EN 20 000 դրամ

Ընտանիք` Շահրիկներ, Sylviidae

Սոխականման ճռիկահավ - Locustella luscinioides,Savi, 1824 -EN 20 000 դրամ

Հնդկական եղեգնաթռչնակ - Acrocephalus agricola,Jerdon, 1845- EN 20 000 դրամ

Ընտանիք` Ճայեր, Corvidae

Ալպիական ճայ - Pyrrhocorax graculus, Linnaeus, 1766 – EN 30 000 դրամ

ԴԱՍ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Ոզնիակերպեր, Erinaceidae

Լայնականջ ոզնի - Erinaceus (Hemiechinus) auritus , Gmelin, 1770 – EN 25000 դրամ

Ընտանիք` Գետնափորներ, Soricidae

Շելկովնիկովի Կուտորա - Neomys schelkovnikovi Sat., 1913 - EN 25000 դրամ

Ընտանիք` Պայտաքթայիններ, Rhinolophidae

Բլազիի պայտաքիթ - Rhinolophus blasii Peters, 1866 - EN 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հարթաքթայիններ, Vespertilionidae

Արաքսյան Գիշերաչղջիկ - Myotis schaubi araxenus, Dahl 1947 - EN 25000 դրամ

Ընտանիք` Մկնիկանմաններ, Sicista

Հայկական մկնիկ - Sicista armenica Sokolov et Baskevich,1988 - EN 25000 դրամ

Ընտանիք` Սկյուռանմաններ, Sciuridae

Փոքրասիական Գետնասկյուռ - Spermophilus xanthoprymnus, Bennet 1835-EN 3000 դրամ

Ընտանիք` Համստերանմաններ, Cricetidae

Շիդլովսկու դաշտամուկ-Microtus(Sumeriomys) schidlovskii, Argyropulo,1933– EN 10 000 դրամ

Ընտանիք` Ճագարամկնանմաններ, Allactagidae

Փոքր ճագարամուկ - Allactaga elater , Lichtenstein, 1825

Ենթատեսակ` Արալիխի փոքր ճագարամուկ, Allactaga elater aralychensis Satunin, 1901 - EN 10 000 դրամ

Ընտանիք` Կզաքիսներ, Mustelidae

Ջրասամույր - Lutra lutra (Linnaeus,1758) – EN 500 000 դրամ

Ընտանիք` Սնամեջ եղջյուրավորներ, Bovidae

Հայկական մուֆլոն - Ovis orientalis gmelinii (Blyth, 1841) – EN: 3 000 000 դրամ

    դ. խոցելի (VU) կատեգորիայի տեսակների համար.

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ ՄԻՋԱՏՆԵՐ

Ընտանիք Լեսթիդներ - Lestidae

Մեծաչք ճպուռ - Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) – VU 2 000 դրամ

Սիմպեկմա ճպուռ - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Նետիկներ - Coenagrionidae

Վան Բրինկի նետիկ - Coenagrion vanbrinkae Lohmann, 1993 – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Գոմֆիդներ - Gomphidae

Ուբադչի ճպուռ - Gomphus ubadschii Schmidt, 1953 – VU 2 000 դրամ

Նմանաձև ճպուռ - Onychogomphus assimilis fulvipennis (Schneider, 1845) – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Մորեխներ - Acrididae

Մորեխ հայկական - Gomphocerus armeniacus (Uvarov, 1931) – VU 2000 դրամ

Ընտանիք Գնայուկ բզեզներ - Carabidae

Ֆալետիի կողնջակեր ցայտագնայուկ - Procerus scabrosus fallettianus Cavazzutti, 1997 -VU 2000 դրամ

Տոնական գնայուկ - Poecilus festivus (Chaudoir, 1868) – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Չրխկաններ – Elateridae

Սանրաբեղ չրխկան - Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) – VU 2 000 դրամ

Փոքր չրխկան - Craspedostethus permodicus (Faldermann, 1835) – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae

Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ - Cerambyx cerdo acuminatus Motschulsky, 1852 – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Առագաստաթիթեռներ - Papilionidae

Մնեմոզինա կամ սև ապոլոն-Parnassius mnemosyne rjabovi Sheljuzhko,1935–VU 2 000 դրամ

Ապոլոն - Parnassius apollo kashtshenkoi Sheljuzhko, 1908 – VU 2 000 դրամ

Ալեքսանոր առագաստաթիթեռ-Papilio alexanor orientalis Romanoff, 1884 – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Ճերմակաթիթեռներ -Pieridae

Ավրորինա դեղնաթիթեռ - Colias aurorina Herrich-Schaffer, [1850] – VU 2 000 դրամ

Կանաչավուն դեղնաթիթեռ - Colias chlorocoma Christoph, 1888 – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Սատիրներ - Satyridae

Աֆրիկական փրոթերեբիա - Proterebia afra hyrcana (Staudinger, 1901). VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Նիմֆալիդներ - Nimphalidae

Բրենթիս Ինո - Brenthis ino schmitzi Wagener, 1983 – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae

Ռոմանովի թոմարես - Tomares romanovi (Christoph, 1882) – VU 2 000 դրամ

Ալկոն կապտաթիթեռ - Maculinea alcon monticola (Staudinger, 1901) – VU 2 000 դրամ

Արիոն կապտաթիթեռ - Maculinea arion zara Jachontov, 1935 -VU 2 000 դրամ

Մթնշաղային կապտաթիթեռ - Maculinea nausithous (Bergstrasser, [1779]) – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Իլիկաթիթեռներ - Sphingidae

Կպչուկի իլիկաթիթեռ - Hyles hippophaes caucasica (Denso, 1913) – VU 2 000 դրամ

Պրոզերպինա իլիկաթիթեռ - Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Արջաթիթեռներ – Arctiidae

Կարելինի մռայլ արջաթիթեռ - Axiopoena karelini Mռnռtriռs, 1842 – VU 2000 դրամ

Ընտանիք Մեգախիլիդներ - Megachilidae

Մգաթև մեղու - Lithurge fuscipenne Lepeletier, 1841 – VU 2 000 դրամ

Մեղու Դեսեպտորիա - Megachile deseptoria Peres, 1884 – VU 2 000 դրամ

Մոմախոտի մեղու - Osmia cerinthides F. Morawitz, 1876 – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Անթոֆորիդներ - Anthophoridae

Մոխրագույն մեղու - Anthophora cinerea Frieze, 1919 – VU 2 000 դրամ

Ամրակազմ մեղու -Anthophora robusta Klug, 1845 – VU 2000 դրամ

Մանուշակագույն մեղու-ատաղձա•ործ - Xylocopa violacea Linnaeus, 1758 – VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Իսկական մեղուներ - Apidae

Իշամեղու հայկական - Bombus armeniacus Radoszkovski, 1877 – VU 2000 դրամ

Իշամեղու մարգագետնային - Bombus pratorum Linnaeus, 1761 – VU 2000 դրամ

Իշամեղու գետնային - Bombus terrestris Linnaeus, 1758 – VU 2000 դրամ

Իշամեղու ձնափայլ - Bombus niveatus Kriechbaumer, 1870 – VU 2000 դրամ

Պորչինսկու իշամեղու - Bombus portshinskii Radoszkowsky, 1884 – VU 2000 դրամ

Իշամեղու դաղեստանյան - Bombus daghestanicus Radoszkowsky, 1888 – VU 2000 դրամ

Ընտանիք Գիշաճանճեր - Asilidae

Հսկա գիշաճանճ - Satanas gigas Evermann, 1885 – VU 2000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

Ընտանիք` Ծածանազգիներ - Cyprinidae

Սևանի կողակ - Varicorhinus capoeta sevangi, Filippi, 1865 - VU 10000 դրամ

Սևանի բեղլու - Barbus goctschaicus, Kessler, 1877 - VU 25 000 դրամ

Հաշամ - Aspius aspius, Eichwald, 1831 - VU 20000 դրամ

ԴԱՍ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ

Ընտանիք Սխտորագորտեր - Pelobatidae

Սիրիական սխտորագորտ - Pelobates syriacus, Boettger, 1889 - VU 10 000 դրամ

ԴԱՍ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Ցամաքային կրիաներ - Testudinidae

Միջերկրածովային կրիա - Testudo graeca, Linnaeus, 1758 - VU 20 000 դրամ

Ընտանիք Սցինկեր - Scincidae

Առաջավորասիական մաբույա - Trachylepis septemtaeniata, Reuss, 1834 – VU 15 000 դրամ

Երկարաոտ սցինկ - Eumeces schneideri , Daudin, 1802 - VU 15 000 դրամ

Ընտանիք Իսկական մողեսներ - Lacertidae

Մարգագետնային մողես - Darevskia praticola, Eversmann,1834 - VU 2 000 դրամ

Սպիտակափոր մողես - Darevskia unisexualis, Darevsky, 1966 - VU 2 000 դրամ

Ընտանիք Լորտուներ - Colubridae

Անդրկովկասյան սահնօձ - Zamenis hohenackeri, Strauch, 1873 - VU 30 000 դրամ

Սատունինի սևագլուխ ռինխոկալամուս - Rhynchocalamus melanocephalus satunini, Nikolsky,1899 - VU 40 000 դրամ

Կովկասյան կատվաօձ - Telescopus fallax, Fleschmann, 1831 - VU 30 000 դրամ

Ընտանիք Իժանման օձեր կամ իժեր - Viperidae

Հայկական լեռնատափաստանային իժ - Vipera (Pelias) eriwanensis, Reuss, 1933 - VU 20 000 դրամ

Հայկական իժ կամ Ռադդեի իժ-Vipera (Montivipera) raddei, Boettger, 1890- VU 30 000 դրամ

ԴԱՍ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Սուզակներ, Podicipedidae

Մոխրաայտ սուզակ - Podiceps grisegena, Boddaert, 1783 - VU 50 000 դրամ

Ընտանիք` Հավալուսններ, Pelecanidae

Վարդագույն հավալուսն - Pelecanus onocrotalus, Linnaeus,1758 - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Ձկնկուլներ, Phalacrocoracidae

Մեծ ձկնկուլ - Phalacrocorax carbo, Linnaeus, 1758 - VU 75 000 դրամ

Փոքր ձկնկուլ - Phalacrocorax pygmeus, Pallas, 1773 - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք Արագիլներ, Ciconidae

Սև արագիլ - Ciconia nigra, Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Եգիպտահավեր Threskiornitidae

Քաջահավ - Plegadis falcinellus, Linnaeus, 1766 – VU 75 000 դրամ

Ընտանիք Բադեր, Anatidae

Թշշան կարապ - Cygnus olor, J.F. Gmelin, 1789 - VU 200 000 դրամ

Ճչան կարապ - Cygnus cygnus, Linnaeus, 1758 - VU 200 000 դրամ

Փոքր կարապ - Cygnus bewickii, Yarrell, 1830 - VU 200 000 դրամ 200 000 դրամ

Մոխրագույն սագ - Anser anser, Linnaeus,1758 - VU 100 000 դրամ

Կարմիր բադ -Tadorna ferruginea, Pallas, 1764 - VU 25 000 դրամ

Խայտաբադ -Tadorna tadorna, Linnaeus,1758 - VU 25 000 դրամ

Լայնակտուց բադ - Anas clypeata, Linnaeus, 1758 - VU 25 000 դրամ

Սպիտակաաչք սուզաբադ - Aythya nyroca, GՖldenstՊdt, 1770 - VU 100 000 դրամ

Ծվվան սագ -Anser erythropus, Linnaeus, 1758 - VU 100000 դրամ

Սպիտակաճակատ սագ - Anser albifrons, Scopoli, 1769 - VU 30 000 դրամ

Ընտանիք` Ճուռակներ, Accipitridae

Գառնանգղ /մորուքավոր անգղ/ - Gypaetus barbatus, Linnaeus, 1758 - VU 250 000 դրամ

Սպիտակագլուխ անգղ - Gyps fulvus, Hablizl, 1783 - VU 250 000 դրամ

Օձակեր արծիվ - Circaetus gallicus, J.F. Gmelin, 1788 - VU 250 000 դրամ

Մարգագետնային մկնաճուռակ- Circus pygargus, Linnaeus, 1758 - VU 75 000 դրամ

Եվրոպական ճնճղաճուռակ - Accipiter brevipes, Severtzov, 1850 – VU 75 000 դրամ

Ցախաքլորավորս - Accipiter gentilis, Linnaeus, 1758 - VU 50 000 դրամ

Փոքր ենթարծիվ - Aquila pomarina, C.L. Brehm, 1831 - VU 30 000 դրամ

Մեծ ենթարծիվ - Aquila clanga, Pallas, 1811 - VU 100 000 դրամ

Տափաստանային արծիվ - Aquila nipalensis, Hodgson, 1833 - VU 100 000 դրամ

Բլրային արծիվ - Aquila helica, Savigny, 1809 - VU 70 000 դրամ

Քարարծիվ - Aquila chrysaetos, Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Գաճաճ արծիվ - Hieraaetus pennatus, J.F. Gmelin, 1788 - VU 70 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրարծիվներ, Pandionidae

Ջրարծիվ - Pandion haliaetus, Linnaeus 1758 - VU 70 000 դրամ

Ընտանիք` Բազեներ, Falconidae

Տափաստանային հողմավար բազե - Falco naumanni, Fleischer, 1818 – VU 500 000 դրամ

Կարմրաոտ բազե- Falco vespertinus, Linnaeus, 1766 - VU 500 000 դրամ

Սապսան -Falco peregrinus, Tunstall, 1771 - VU 500 000 դրամ

Ընտանիք Մարեհավեր, Tetraonidae

Կովկասյան մարեհավ - Tetrao mlokosiewiczi, Taczanowski, 1875 - VU 300 000 դրամ

Ընտանիք` Փասիաններ, Phasianidae

Անապատային կաքավ - Ammoperdix griseogularis, Brandt, 1843 - VU 25 000 դրամ

Վայրի հնդկահավ (Ուլար) - Tetraogallus caspius, S.G. Gmelin, 1784 - VU 250 000 դրամ

Ընտանիք` Իսկական կռունկներ, Gruidae

Գեղանի կռունկ - Anthropoides virgo,Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրահովվիկներ Rallidae

Մարգահավ - Crex crex, Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Արոսներ, Otididae

Փոքր արոս - Tetrax tetrax, Linnaeus, 1758 - VU 250 000 դրամ

Մեծ արոս - Otis tarda ,Linnaeus, 1758 - VU 250 000 դրամ

Ընտանիք` Կտցար-կաչաղակներ, Haematopodidae

Կտցար-կաչաղակ Haematopus ostralegus, Linnaeus, 1758 -VU 25 000 դրամ

Ընտանիք` Քարադրներ, Charadriidae

Ծովային քարադր-Charadrius alexandrinus, Linnaeus, 1758 - VU 15 000 դրամ

Սպիտակապոչ եղտյուրիկ - Chettusia leucura,M.N.K. Lichtenstein, 1823 - VU 15 000 դրամ

Ընտանիք` Մորակտցարներ, Scolopacidae

Մեծ իլիկակտցար - Limosa limosa, Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Մեծ արորիկ - Numenius arquata, Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Կրկնակտցար - Gallinago media, Latham, 1787 – VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Բզակտուցներ, Recurvirostridae

Ոտնացուպիկ - Himantopus himantopus, Linnaeus, 1758 - VU 25 000 դրամ

Բզակտուց - Recurvirostra avosetta, Linnaeus, 1758 - VU 25 000 դրամ

Ընտանիք` Ծիծառակտցարներ, Glareolidae

Մարգագետնային ծիծառակտցար - Glareola pratincola, Linnaeus, 1766 - VU 15 000 դրամ

Տափաստանային ծիծառակտցար -Glareola nordmanni, J. G. Fischer, 1842 - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Որորներ, Laridae

Հայկական որոր - Larus armenicus, Buturlin, 1934 - VU 50 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրածիծառներ, Sternidae

Որորակտուց ջրածիծառ -Sterna nilotica, J.F. Gmelin, 1789 - VU 15 000 դրամ

Փոքր ջրածիծառ - Sterna albifrons, Pallas, 1764 - VU 15 000 դրամ

Սպիտակաայտ ջրածիծառ- Chlidonias hybrida, Pallas, 1811 - VU 15 000 դրամ

Ընտանիք` Դռլոններ, Pteroclididae

Սևափոր դռլոն - Pterocles orientalis,Linnaeus, 1758 - VU 25 000 դրամ

Ընտանիք` Բվեր, Strigidae

Բվեճ - Bubo bubo,Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Թավշաոտ բու - Aegolius funereus ,Linnaeus, 1758 - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Մեղվակերներ, Meropidae

Կանաչ մեղվակեր - Merops persicus, Pallas, 1773 - VU 25 000 դրամ

Ընտանիք` Ներկարարներ, Coraciidae

Ներկարար - Coracias garrulus,Linnaeus, 1758 – VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Փայտփորներ, Picidae

Սև փայտփոր - Dryocopus martius,Linnaeus, 1758 - VU 50 000 դրամ

Ընտանիք` Խաղտտնիկներ, Motacillidae

Դեղնագլուխ խաղտտնիկ - Motacilla citreola, Pallas, 1776 - VU 15 000 դրամ

Ընտանիք` Շամփրուկներ, Laniidae

Կարմրակատար շամփրուկ, Lanius senator ,Linnaeus, 1758 -VU 25 000 դրամ

Ընտանիք` Կեռնեխներ, Turdidae

Ընտանիք` Երաշտահավեր, Paridae

Միջերկրածովային երաշտահավ - Parus lugubris , Temminck, 1820 – VU 15 000 դրամ

Ընտանիք` Սիտեղներ, Sittidae

Մեծ ժայռային սիտեղ - Sitta tephronota, Sharpe, 1872 - VU 25 000 դրամ

Ընտանիք` Դրախտապաններ, Emberizidae

Ժայռային դրախտապան - Emberiza buchanani , Blyth, 1844 - VU 15 000 դրամ

Ընտանիք` Ճնճղուկներ, Ploceidae

Իսպանական ճնճղուկ - Passer hispaniolensis ,Temminck, 1820 – VU 15 000 դրամ

ԴԱՍ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Գետնափորներ, Soricidae

Պստիկ սպիտակատամ - Suncus etruscus Savi, 1822 - VU 10 000 դրամ

Ընտանիք` Պայտաքթայիններ, Rhinolophidae

Հարավային պայտաքիթ - Rhinolophus euryale , Blasius, 1853 - VU 25 000 դրամ

Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ - Rhinolophus mehelyi, Matschie, 1901 - VU 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հարթաքթայիններ, Vespertilionidae

Սովորական երկարաթև չղջիկ - Miniopterus schreibersi, Kuhl, 1819 – VU 20 000 դրամ

Բեխշտեյնի Գիշերաչղջիկ - Myotis bechsteinii , Kuhl, 1818 - VU 20 000 դրամ

Ասիական լայնականջ չղջիկ - Barbastella leucomelas, Gretzschmar, 1830 - VU 20 000 դրամ

Գորշ ականջեղ-Plecotus auritus L.,1758 - VU 20 000 դրամ

Ընտանիք` Վայրենակերպեր, Hystricidae

Հնդկական վայրենակերպ կամ մացառախոզ - Histrix indica Kerr, 1792

Ենթատեսակ` Histrix indica hirsutirostris Brandt,1835 - VU 50 000 դրամ

Ընտանիք` Արջեր, Ursidae

Գորշ արջ - Ursus arctos Linnaeus,1758 - VU 1 000 000 դրամ

Ընտանիք` Կզաքիսներ, Mustelidae

Խայտաքիս -Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770) - VU 100 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվազգիներ, Felidae

Անտառակատու - Felis silvestris Schreber,1777

Ենթատեսակ` Եվրոպական անտառակատու, Felis silvestris silvestris Schreber, 1775 - VU 200 000 դրամ

Ընտանիք` Սնամեջ եղջյուրավորներ, Bovidae

Բեզոարյան այծ - Capra aegagrus Erxleben, 1777 – VU 3 000 000 դրամ

    ե. տվյալների անբավարարության (DD) կատեգորիայի տեսակների համար.

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

Ընտանիք` Ծածանազգիներ - Cyprinidae

Քուռի քառթակ - Gobio persus, GՖnter, 1899 - DD 10 000 դրամ

Առաջավորասիական ծական - Sabanejewia aurata, Filippi, 1863 – DD 10 000 դրամ:

ԴԱՍ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք Ֆլամինգոներ, Phoenicopteridae

Սովորական ֆլամինգո - Phoenicopterus roseus, Pallas, 1811 – DD 200 000 դրամ

Ընտանիք Բադեր, Anatidae

Տուրպան - Melanitta fusca, Linnaeus,1758 - DD 70 000 դրամ

Ընտանիք` Բազեներ, Falconidae

Աղավնաբազե - Falco columbarius, Linnaeus, 1758 - DD 70 000 դրամ

Միջերկրածովային բազե - Falco biarmicus, Temminck, 1825 - DD 250 000 դրամ

Ընտանիք` Փասիաններ, Phasianidae

Թուրաջ - Francolinus francolinus, Linnaeus, 1766 - DD 50 000 դրամ

Անդրկովկասյան փասիան - Phasianus colchicus, Linnaeus, 1758 – DD 50 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրահովվիկներ Rallidae

Սուլթանական հավ - Porphyrio porphyrio, Linnaeus, 1758 - DD 50 000 դրամ

Ընտանիք` Կեռնեխներ, Turdidae

Սպիտակափող սոխակ, Irania gutturalis , Guռrin, 1843 - DD 15 000 դրամ

Ընտանիք` Ճանճորսներ, Muscicapidae

Կիսասպիտակավիզ ճանճորս - Ficedula semitorquata ,Homeyer, 1885 - DD 15 000 դրամ

Ընտանիք` Սերինոսներ, Fringillidae

Անապատային խածկտիկ - Rhodopechys githaginea, Lichtenstein, 1823 - DD 15 000 դրամ

Մոնղոլական խածկտիկ - Rhodopechys mongolica, Swinhoe, 1870 - DD 15 000 դրամ

Խաչկտուց - Loxia curvirostra, Linnaeus, 1758 - DD 15 000 դրամ

ԴԱՍ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

Ընտանիք` Բուլդոգայիններ, Molossidae

Ծալքաշուրթ լայնականջ չղջիկ - Tadarida teniotis Rafinesque, 1819 - DD 20 000 դրամ»

,

    2) 2-րդ կետի`

ա. առաջին պարբերությունում «(անկախ տարիքից)» բառերը փոխարինել «(այլ տեսակի ձկների, գետի խեցգետնի և այլ տեսակի հոդվածոտանիների յուրաքանչյուր կիլոգրամի, մյուս առանձնյակների՝ հատի, անկախ տարիքից)» բառերով,

բ. «ա» ենթակետից հանել «զոլավոր բորենի` 250 000 դրամ», «ազնվացեղ եղջերու` 1 000 000 դրամ», իսկ «բ» ենթակետից` «փասիան, թուրաջ` 20 000 դրամ» տողերը,

գ. «գ» ենթակետի առաջին պարբերությունում «երկկենցաղներ» բառը փոխարինել «երկկենցաղներ, հոդվածոտանիներ» բառերով,

դ. «գ» ենթակետը լրացնել հետևյալ նոր տողերով`

«գետի խեցգետին` 1000 դրամ,

այլ տեսակի հոդվածոտանիներ` 500 դրամ»:

     Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «ֆոնդի» բառը փոխարինել «հողերի» բառով:

    Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածում`

1) 1-ին կետում «Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված, ինչպես նաև բնության» բառերը փոխարինել «Բնության» բառով,

2) հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1) կետով.

«1.1) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված ծառատեսակների և թփերի հատման կամ ոչնչացման յուրաքանչյուր միավորի համար`

ա. կրիտիկական վիճակում գտնվող /CR/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Ընտանիք` Ցեզալպինազգիներ- Caesalpiniaceae

Հուդայածառ Գրիֆիթի - Cercis griffithii Boiss. 250 000 դրամ

Ընտանիք` Իլենազգիներ – Celastraceae

Իլենի թավշային - Euonymus velutina Fisch.et Mey. 250 000 դրամ

Ընտանիք` Հոնազգիներ – Cornaceae

Ճապկի վրացական - Swida iberica (Woronow) Pojark.ex Grossh. 250 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ – Fabaceae

Գազ բթաթեփուկ - Astragalus amblolepis Fisch. ex Hohen.250 000 դրամ

Պայթակենի Կոմարովի - Colutea komarovii Takht. 250 000 դրամ

Ընտանիք` Մատիտեղազգիներ – Polygonaceae

Գեղածնկիկ մատիտեղանման - Calligonum polygonoides L. 250 000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ – Rosaceae

Ալոճ Շովիցի - Crataegus szovitsii Pojark.250 000 դրամ

Ալոճ գանգրամազիկավոր - Crataegus ulotricha Pojark. 250 000 դրամ

Տանձենի Բռովիչի - Pyrus browiczii Mulk. 250 000 դրամ

    բ. վտանգված /EN/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Ընտանիք` Թելուկազգիներ - Chenopodiaceae

Աղահասկիկ Բելանժեյի - Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Տխիլազգիներ – Corylaceae

Արջատխլենի - Corylus colurna L. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Նոճազգիներ - Cupressaceae

Գիհի կազակական - Juniperus sabina L. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Հավամրգազգիներ – Ericaceae

Մրտավարդ կովկասյան - Rhododendron caucasicum Pall. 150 000 դրամ

Հապալասենի ճահճային - Vaccinium uliginosum L. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ – Fabaceae

Գազ բասիանիական - Astragalus basianicus Boiss. et Hausskn. 150 000 դրամ

Գազ ղարաբաղի - Astragalus karabaghensis Bunge150 000 դրամ

Գազ կարյագինի - Astragalus karjaginii Boriss. 150 000 դրամ

Գազ վեդու - Astragalus vedicus Takht. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Հաճարազգիներ - Fagaceae

Շագանակենի ցանովի - Castanea sativa Mill. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Կոկռոշազգիներ - Grossulariaceae

Հաղարջենի ախուրյանի - Ribes achurjani Mulk. 150 000 դրամ

Հաղարջենի հայկական - Ribes armenum Pojark. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Բորակաթուփազգիներ - Nitrariaceae

Բորակաթուփ Շոբերի - Nitraria schoberi. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Սոսազգիներ - Platanaceae

Սոսի արևելյան - Platanus orientalis L. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ - Ranunculaceae

Հոտոտ խաղողատերև - Clematis vitalba L. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ - Rosaceae

Նշենի նաիրյան - Amygdalus nairica Fed. еt Takht. 150 000 դրամ

Ալոճ փոքրատերև - Crataegus microphylla K.Koch 150 000 դրամ

Ալոճ զանգեզուրյան - Crataegus zangezura Pojark. 150 000 դրամ

Տանձենի խառնված - Pyrus complexa Rubtzov. 150 000 դրամ

Տանձենի դարելեգիսի - Pyrus daralaghezi Mulk. 150 000 դրամ

Տանձենի բարձր - Pyrus elata Rubtzov 150 000 դրամ

Տանձենի Գերգերի - Pyrus gergerana Gladkova 150 000 դրամ

Տանձենի Գրոսհեյմի - Pyrus grossheimii Fed. 150 000 դրամ

Տանձենի հիրկանյան - Pyrus hyrcana Fed. 150 000 դրամ

Տանձենի Ռադդեյի - Pyrus raddeana G. Woronov 150 000 դրամ

Տանձենի Ֆեոդորովի - Pyrus theodorovii Mulk. 150 000 դրամ

Տանձենի Վորոնովի - Pyrus voronovii Rubtzov 150 000 դրամ

Մոշենի Թախտաջյանի - Rubus takhtadjanii Mulk. 150 000 դրամ

Մոշենի զանգեզուրի - Rubus zangezurus Mulk. 150 000 դրամ

Արոսենի կովկասյան - Sorbus caucasica Zinserl. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Պարիլյակազգիներ -Smilacaceae

Պարիլյակ բարձր - Smilax excelsa L. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Մորմազգիներ - Solanaceae

Հազազ անատոլիական - Lycium anatolicum A.Bag.et R.Mill. 150 000 դրամ

Ընտանիք` Կարմրանազգիներ- Tamaricaceae

Կարմրան պայծառ - Tamarix florida Bunge 150 000 դրամ

Կարմրան ութառէջ - Tamarix octandra Bunge 150 000 դրամ

    գ. խոցելի /VU/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Ընտանիք` Վարդազգիներ - Rosaceae

Ալոճ պոնտական - Crataegus pontica K.Koch 100 000 դրամ

Ալոճ Տուրնեֆորի - Crataegus tournefortii Griseb.100 000 դրամ

Արոսենի հայաստանյան - Sorbus hajastana Gabrielian 100 000 դրամ

Ընտանիք` Կռոնազգիներ - Staphyleaceae

Կռոն փետրավոր - Staphylea pinnata L. 100 000 դրամ

Ընտանիք` Կենազգիներ - Taxaceae100 000 դրամ

Կենի հատապտղային - Taxus baccata L 100 000 դրամ

    3) հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1) , 3.2) և 3.3) կետերով.

« 3.1) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների (բացառությամբ ծառատեսակների և թփերի) ոչնչացման (կամ) հավաքի յուրաքանչյուր միավորի (հատի) համար`

ա. կրիտիկական վիճակում գտնվող /CR/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Ընտանիք` Ականթազգիներ -Acanthaceae

Ականթ դիոսկորեյանման - Acanthus dioscoridys L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հովվափողազգիներ -Alismataceae

Նետախոտ նետախոտանման - Sagittaria sagittifolia L. 25 000 դրամ

Նետախոտ եռատերև - Sagittaria trifolia L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Սոխազգիներ- Alliaceae

Սոխ ակակա - Allium akaka S.G.Gmel.ex Schult. et Schult. 25 000 դրամ

Սոխ Եգորովայի - Allium egorovae M.V.Agab. et Ogan. 25 000 դրամ

Սոխ անհարթացողուն - Allium scabriscapum Boiss. et Kotschy

Սոխ թալիշյան - Allium talyschense Miscz. ex Grossh. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Շքանարգիզազգիներ -Amaryllidaceae

Շտերնբերգիա Ֆիշերի - Sternbergia fischeriana (Herb.) M.Roem. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հովանոցավորներ- Apiaceae

Քեմոն Կոմարովի - Carum komarovii Karjag. 25 000 դրամ

Օշակ մերկ - Dorema glabrum L. 25 000 դրամ

Սիբեխ սիբեխանման - Falcaria falcarioides (Bornm. et H.Wolff) H.Wolff 25 000 դրամ

Ֆրորիպիա փետրավոր - Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill. 25 000 դրամ

Գինեծաղիկ գազարատերև - Oenanthe silaifolia M. Bieb. 25 000 դրամ

Ճավշիր պարսկական - Opopanax persicus Boiss. 25 000 դրամ

Մարգացնծու սակավաճառագայթ - Peucedanum pauciradiatum Tamamsch. 25 000 դրամ

Թամամշյանիելա կարմրավուն - Tamamschjaniella rubella (E.Busch) Pimenov & Kljuykov 25 000 դրամ

Ընտանիք` Asphodelaceae - Թաղաղուազգիներ

Թաղաղու դեղին - Asphodeline lutea Rechenb. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Բարդածաղկավորներ -Asteraceae

Վարդատերեփուկ սովորական - Amberboa amberboi (L.) Tzvel. 25 000 դրամ

Տերեփուկ լևզեանման - Centaurea leuzeoides (Jaub. et Spach) Walp. 25 000 դրամ

Տերեփուկ Շելկովնիկովի - Centaurea schelkovnikovii Sosn.25 000 դրամ

Տերեփուկ Թախտաջյանի - Centaurea takhtadzianii Gabrielian & Tonjan.25 000 դրամ

Տերեփուկ Վավիլովի - Centaurea vavilovii Takht. et Gabrielian 25 000 դրամ

Տատասկ թևավոր - Cirsium alatum (S. E. Gmel.) Bobr. 25 000 դրամ

Խոզանափուշ ղարադաղի - Cousinia qaradaghensis Rech. fil. 25 000 դրամ

Ոզնագլխիկ սովորական - Echinops ritro L. 25 000 դրամ

Գրոսհեյմիա Կարլ- Հենրիի - Grossheimia caroli-henricii (Gabrielian et Dittr.) Gabrielian 25 000 դրամ

Տերեփուկ Թամանյանի-Rhaponticoides tamanianae (Agababian) Agababian et Greuter 25 000 դրամ

Իշամառոլ արարատյան - Sonchus araraticus Nazarova et Barsegian 25 000 դրամ

Ստեպտորամֆոււս Չերեպանովի - Steptorhamphus czerepanovii Kirp. 25 000 դրամ

Տոմանթեա կանճրականման - Tomanthea carthamoidos (DC.) Takht. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Գաղտրիկազգիներ -Boraginaceae

Պարակար նոսրածաղիկ - Paracaryum laxiflorum Trautv. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Խաչածաղկավորներ -Brassicaceae

Արաբախոտ փխրուն - Arabis laxa Sibth. et Smith 25 000 դրամ

Բուխինգերա անութային - Asperuginoides axillaris (Boiss. et Hohen.) Rauschert 25 000 դրամ

Ծովակաղամբ հայկական - Crambe armena N. Busch.) 25 000 դրամ

Ջուխտակ Օշեյի - Didymophysa aucheri Boiss. 25 000 դրամ

Երկպտղիկ սեղմված - Diptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv. 25 000 դրամ

Ճարտարուկ խոզանավոր - Draba hispida Willd. 25 000 դրամ

Լրջուն Կարյագինի - Isatis karjaginii Schischk. 25 000 դրամ

Լրջուն Սևանի - Isatis sevangensis N. Busch 25 000 դրամ

Պախիֆրագմա խոշորատերև - Pachyphragma macrophyllum (Hoff.) N. Busch 25 000 դրամ

Վահանակերպ Գրոսհեյմի - Peltariopsis grossheimii N. Busch. 25 000 դրամ

Կեղծափուչիկ մատնաձև - Pseudovesicaria digitata (C.A.Mey.)Rupr. 25 000 դրամ

Բողկուկ Սպասկայի - Rorippa spaskajae V.I.Dorof. 25 000 դրամ

Սռնալրջուն սրտապտուղ - Sameraria cardiocarpa Trautv. 25 000 դրամ

Սռնալրջուն լրջունատերև - Sameraria glastifolia (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. 25 000 դրամ

Շնկոտեմ հովանոցավոր - Thlaspi umbellatum Stev. 25 000 դրամ

Շնկոտեմ զանգեզուրի - Thlaspi zangezuricum Tzvelev 25 000 դրամ

Զուվանդա Մեյերի - Zuvanda meyeri Boiss. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Խաչածաղկավորներ -Brassicaceae

Արաբախոտ փխրուն - Arabis laxa Sibth. et Smith 25 000 դրամ

Բուխինգերա անութային - Asperuginoides axillaris (Boiss. et Hohen.) Rauschert 25 000 դրամ

Ծովակաղամբ հայկական - Crambe armena N. Busch.) 25 000 դրամ

Ջուխտակ Օշեյի - Didymophysa aucheri Boiss. 25 000 դրամ

Երկպտղիկ սեղմված - Diptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv. 25 000 դրամ

Ճարտարուկ խոզանավոր - Draba hispida Willd. 25 000 դրամ

Լրջուն Կարյագինի - Isatis karjaginii Schischk. 25 000 դրամ

Լրջուն Սևանի - Isatis sevangensis N. Busch 25 000 դրամ

Պախիֆրագմա խոշորատերև - Pachyphragma macrophyllum (Hoff.) N. Busch 25 000 դրամ

Վահանակերպ Գրոսհեյմի - Peltariopsis grossheimii N. Busch. 25 000 դրամ

Կեղծափուչիկ մատնաձև - Pseudovesicaria digitata (C.A.Mey.)Rupr. 25 000 դրամ

Բողկուկ Սպասկայի - Rorippa spaskajae V.I.Dorof. 25 000 դրամ

Սռնալրջուն սրտապտուղ - Sameraria cardiocarpa Trautv. 25 000 դրամ

Սռնալրջուն լրջունատերև - Sameraria glastifolia (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. 25 000 դրամ

Շնկոտեմ հովանոցավոր - Thlaspi umbellatum Stev. 25 000 դրամ

Շնկոտեմ զանգեզուրի - Thlaspi zangezuricum Tzvelev 25 000 դրամ

Զուվանդա Մեյերի - Zuvanda meyeri Boiss. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Խաչածաղկավորներ -Brassicaceae

Արաբախոտ փխրուն - Arabis laxa Sibth. et Smith 25 000 դրամ

Բուխինգերա անութային - Asperuginoides axillaris (Boiss. et Hohen.) Rauschert 25 000 դրամ

Ծովակաղամբ հայկական - Crambe armena N. Busch.) 25 000 դրամ

Ջուխտակ Օշեյի - Didymophysa aucheri Boiss. 25 000 դրամ

Երկպտղիկ սեղմված - Diptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv. 25 000 դրամ

Ճարտարուկ խոզանավոր - Draba hispida Willd. 25 000 դրամ

Լրջուն Կարյագինի - Isatis karjaginii Schischk. 25 000 դրամ

Լրջուն Սևանի - Isatis sevangensis N. Busch 25 000 դրամ

Պախիֆրագմա խոշորատերև - Pachyphragma macrophyllum (Hoff.) N. Busch 25 000 դրամ

Վահանակերպ Գրոսհեյմի - Peltariopsis grossheimii N. Busch. 25 000 դրամ

Կեղծափուչիկ մատնաձև - Pseudovesicaria digitata (C.A.Mey.)Rupr. 25 000 դրամ

Բողկուկ Սպասկայի - Rorippa spaskajae V.I.Dorof. 25 000 դրամ

Սռնալրջուն սրտապտուղ - Sameraria cardiocarpa Trautv. 25 000 դրամ

Սռնալրջուն լրջունատերև - Sameraria glastifolia (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. 25 000 դրամ

Շնկոտեմ հովանոցավոր - Thlaspi umbellatum Stev. 25 000 դրամ

Շնկոտեմ զանգեզուրի - Thlaspi zangezuricum Tzvelev 25 000 դրամ

Զուվանդա Մեյերի - Zuvanda meyeri Boiss. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Վարսագեղազգիներ - Callitrichaceae25 000 դրամ

Վարսագեղ հերմաֆրոդիտ - Callitriche hermaphroditica L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Զանգակազգիներ - Campanulaceae

Զանգակ կովկասյան - Campanula caucasica M.Bieb. 25 000 դրամ

Զանգակ Մասալսկու - Campanula massalskyi Fomin 25 000 դրամ

Ընտանիք` Մեխակազգիներ - Caryophyllaceae

Ալոխրուզա Թախտաջյանի - Allochrusa takhtajanii Gabr. et Dittr. 25 000 դրամ

Որմնաբույս կարճաթերթիկավոր - Arenaria brachypetala (Grossh.) T.N.Popova 25 000 դրամ

Դոդոշախոտ Թախտաջյանի - Bufonia takhtajanii Nersesian 25 000 դրամ

Ճռճռուկ մազոտ- Cerastium capillatum I.V.Sokolova 25 000 դրամ

Կկվածաղիկ - Coccyganthe flos-cuculi L. 25 000 դրամ

Սապնարմատ Ստևենի - Gypsophila stevenii Fisch.et Mey.ex Fenzl 25 000 դրամ

Ծվծվուկ ավազուտային - Silene arenosa K. Koch 25 000 դրամ

Ծվծվուկ Խուստուպի - Silene chustupica Nersesian 25 000 դրամ

Ընտանիք` Մեխակազգիներ - Caryophyllaceae

Ալոխրուզա Թախտաջյանի - Allochrusa takhtajanii Gabr. et Dittr. 25 000 դրամ

Որմնաբույս կարճաթերթիկավոր - Arenaria brachypetala (Grossh.) T.N.Popova 25 000 դրամ

Դոդոշախոտ Թախտաջյանի - Bufonia takhtajanii Nersesian 25 000 դրամ

Ճռճռուկ մազոտ- Cerastium capillatum I.V.Sokolova 25 000 դրամ

Կկվածաղիկ - Coccyganthe flos-cuculi L. 25 000 դրամ

Սապնարմատ Ստևենի - Gypsophila stevenii Fisch.et Mey.ex Fenzl 25 000 դրամ

Ծվծվուկ ավազուտային - Silene arenosa K. Koch 25 000 դրամ

Ծվծվուկ Խուստուպի - Silene chustupica Nersesian 25 000 դրամ

Ընտանիք` Մեխակազգիներ - Caryophyllaceae

Ալոխրուզա Թախտաջյանի - Allochrusa takhtajanii Gabr. et Dittr. 25 000 դրամ

Որմնաբույս կարճաթերթիկավոր - Arenaria brachypetala (Grossh.) T.N.Popova 25 000 դրամ

Դոդոշախոտ Թախտաջյանի - Bufonia takhtajanii Nersesian 25 000 դրամ

Ճռճռուկ մազոտ- Cerastium capillatum I.V.Sokolova 25 000 դրամ

Կկվածաղիկ - Coccyganthe flos-cuculi L. 25 000 դրամ

Սապնարմատ Ստևենի - Gypsophila stevenii Fisch.et Mey.ex Fenzl 25 000 դրամ

Ծվծվուկ ավազուտային - Silene arenosa K. Koch 25 000 դրամ

Ծվծվուկ Խուստուպի - Silene chustupica Nersesian 25 000 դրամ

Ընտանիք` Թելուկազգիներ - Chenopodiaceae

Անտոխլամիս կաթնախոտային - Anthochlamys polygaloides (Fisch. et Mey.) Fenzl 25 000 դրամ

Ճակնդեղ բաժանապտուղ - Beta lomatogona Fisch.et Mey. 25 000 դրամ

Բիեներցիա շուրջաթև - Bienertia cycloptera Bunge 25 000 դրամ

Ընտանիք` Շնդեղազգիներ - Colchicaceae

Շնդեղ ստվերային - Colchicum umbrosum Stev. 25 000 դրամ

Խլոպուզ Գրոյտերի - Merendera greuteri Gabrielian 25 000 դրամ

Խլոպուզ ընձյուղավոր - Merendera sobolifera Fisch.et Mey. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Շնդեղազգիներ - Colchicaceae

Շնդեղ ստվերային - Colchicum umbrosum Stev.25 000 դրամ

Խլոպուզ Գրոյտերի - Merendera greuteri Gabrielian 25 000 դրամ

Խլոպուզ ընձյուղավոր - Merendera sobolifera Fisch.et Mey. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Թանձրատերևազգիներ - Crassulaceae

Վարդակուկ պարսկական - Rosularia persica (Boiss.) Berger 25 000 դրամ

Ընտանիք` Թանձրատերևազգիներ - Crassulaceae

Վարդակուկ պարսկական - Rosularia persica (Boiss.) Berger 25 000 դրամ

Ընտանիք` Դդմազգիներ- Cucurbitaceae

Ձմերուկ վայրի - Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Բոշխազգիներ- Cyperaceae

Բոշխ կիլիկիական - Carex cilicica Boiss. 25 000 դրամ

Բոշխ սակավածաղիկ - Carex oligantha Steud. 25 000 դրամ

Բոշխ պիրենեյան - Carex pyrenaica Wahlenb ssp. micropodioides 25 000 դրամ

Կոբրեզիա պարսկական - Kobresia persica Kuek. et Bornm. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Բոշխազգիներ- Cyperaceae

Բոշխ կիլիկիական - Carex cilicica Boiss. 25 000 դրամ

Բոշխ սակավածաղիկ - Carex oligantha Steud. 25 000 դրամ

Բոշխ պիրենեյան - Carex pyrenaica Wahlenb ssp. micropodioides 25 000 դրամ

Կոբրեզիա պարսկական - Kobresia persica Kuek. et Bornm. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Ակքանազգիներ - Dipsacaceae

Զիվան նախիջևանի - Cephalaria nachiczevanica Bobr. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Իշակաթնուկազգիներ - Euphorbiaceae

Իշակաթնուկ հալեպական - Euphorbia aleppica L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ– Fabaceae

Գազ Ախունդովի - Astragalus achundovii Grossh. 25 000 դրամ

Գազ Աղասու - Astragalus agasii Manden. 25 000 դրամ

Գազ Բիլովայի - Astragalus bylowae Elenevsky 25 000 դրամ

Գազ կորասերմ - Astragalus campylosema Boiss. 25 000 դրամ

Գազ խառն - Astragalus commixtus Bunge 25 000 դրամ

Գազ կնճռոտ - Astragalus corrugatus Bertol. 25 000 դրամ

Գազ գնդաձև - Astragalus globosus Vahl 25 000 դրամ

Գազ խզմզաբաժակ - Astragalus grammocalyx Boiss.et Hohen. 25 000 դրամ

Գազ ցածր - Astragalus humilis M.Bieb. 25 000 դրամ

Գազ կիսալուսնաձև - Astragalus lunatus Pall. 25 000 դրամ

Գազ օրդուբադի - Astragalus ordubadensis Grossh. 25 000 դրամ

Գազ բեկված - Astragalus refractus C. A. Mey. 25 000 դրամ

Գազ Շելկովնիկովի - Astragalus schelkovnikovii Grossh. 25 000 դրամ

Գազ շուշիի - Astragalus schuschaensis Grossh. 25 000 դրամ

Կորնգան խոշոր - Onobrychis major (Boiss.) Hand-Mazz. 25 000 դրամ

Կորնգան մեսխեթական - Onobrychis meschchetica Grossh. 25 000 դրամ

Վիկ ոլոռնանման - Vicia pisiformis L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Ֆրանկենիազգիներ - Frankeniaceae

Ֆրանկենիա փոշապատ - Frankenia pulverulenta L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Խորդենազգիներ- Geraniaceae

Ճայկտուց Սոսնովսկու - Erodium sosnowskyanum Fedor. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հակինթազգիներ - Hyacinthaceae

Աստղաշուշան Գաբրիելյանի - Ornithogalum gabrielianae Agapova 25 000 դրամ

Ընտանիք` Սրոհունդազգիներ- Hypericaceae

Սրոհունդ հայկական - Hypericum armenum Jaub.et Spach 25 000 դրամ

Սրոհունդ Էլեոնորայի - Hypericum eleonorae Jelen. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Սրոհունդազգիներ- Hypericaceae

Սրոհունդ հայկական - Hypericum armenum Jaub.et Spach 25 000 դրամ

Սրոհունդ Էլեոնորայի - Hypericum eleonorae Jelen. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հիպոլեպիդազգիներ - Hypolepidaceae

Արծվապտեր տավրիական - Pteridium tauricum V.Krecz. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հիրիկազգիներ - Iridaceae

Հիրիկ վրացական - Iris iberica Hoffm. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Կնյունազգիներ - Juncaceae

Փայլուկ Ֆորսթերի - Luzula forsteri (Smith) DC. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Կնյունազգիներ - Juncaceae

Փայլուկ Ֆորսթերի - Luzula forsteri (Smith) DC. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Շրթնազգիներ - Lamiaceae

Լերդախոտ ալեհեր - Teucrium canum Fisch. et C.A.Mey. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Շուշանազգիներ - Liliaceae

Կնճիթաթերթիկ սապատավոր - Rhinopetalum gibbosum (Boiss.) Losinsk.et Vved. 25 000 դրամ

Վարդակակաչ անտառային - Tulipa sylvestris L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Կտավատազգիներ - Linaceae

Կտավատ Բարսեղյանի - Linum barsegianii Gabrielian et Dittr. 25 000 դրամ

Գետնամուշկազգիներ - Lycopodiaceae 25 000 դրամ

Գետնամուշկ - Lycopodium selago L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հարսնամատազգիներ -Nymphaeaceae

Կոկոռ դեղին - Nuphar lutea (L.) Smith 25 000 դրամ

Ընտանիք` Իժալեզվազգիներ- Ophioglossaceae

Իժալեզու սովորական - Ophioglossum vulgatum L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae

Կորալորիզ եռաբաժան - Corallorhiza trifida Chatel. 25 000 դրամ

Երկտերևի ձվաձև - Listera ovata (L.) R.Br. 25 000 դրամ

Սարդակիր մեղվակիր - Ophrys apifera Huds. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Քաջվարդազգիներ - Paeoniaceae

Քաջվարդ նեղատերև - Paeonia tenuifolia L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Քաջվարդազգիներ - Paeoniaceae

Քաջվարդ նեղատերև - Paeonia tenuifolia L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Արճճախոտազգիներ - Plumbaginaceae

Ոզնաթուփ Ֆեդորովի - Acantholimon fedorovii Tamamsch. et Mirzoeva 25 000 դրամ

Ոզնաթուփ շյուղախոտային - Acantholimon festucaceum (Jaub.et Spach) Boiss. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հացազգիներ- Poaceae

Այծակն հաստ - Aegilops crassa Boiss. 25 000 դրամ

Որդանխոտ սողացող - Aeluropus repens (Desf.) Parl. 25 000 դրամ

Բթաթեփուկ անքիստ - Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig 25 000 դրամ

Բրոմոպսիս Գաբրիելյանի - Bromopsis gabrielianae Ogan. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Մատիտեղազգիներ- Polygonaceae

Խանձիլ հաղարջի - Rheum ribes L. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Գնարբուկազգիներ- Primulaceae

Աստերոլինում աստղափձև - Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby 25 000 դրամ

Գնարբուկ սրտատերև - Primula cordifolia Rupr. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ- Ranunculaceae

Կուժկոտրուկ Վոլգայի - Adonis wolgensis Stev. 25 000 դրամ

Գորտնուկ մազոտ - Ranunculus villosus DC. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Հափուկազգիներ- Resedaceae

Հափուկ գնդապտուղ - Reseda globulosa Fisch. et Mey. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ - Rosaceae

Մատնունի ուղիղ - Potentilla erecta (L.) Hampe 25 000 դրամ

Մատնունի ծիրանավոր - Potentilla porphyrantha Juz. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Տորոնազգիներ - Rubiaceae

Կրուցիատա Սոսնովսկու - Cruciata sosnowskyi (Manden.) Pobed. 25 000 դրամ

Մակարդախոտ վալանտանման - Galium valantioides Bieb. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Ծովոսպազգիներ- Salviniaceae

Ծովոսպ լողացող - Salvinia natans (L.) All. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Սանտալազգիներ - Santalaceae

Թեզիում սեղմված - Thesium compressum Boiss.et Heldr. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Խլածաղկազգիներ- Scrophulariaceae

Կտավախոտ բրգաձև - Linaria pyramidata (Lam.) Sprmg. 25 000 դրամ

Խլածաղիկ ատրպատականյան - Scrophularia atropatana Grossh. 25 000 դրամ

Խլածաղիկ Թախտաջյանի - Scrophularia takhtadzianii Gabrielian 25 000 դրամ

Խռնդատ երևանյան - Verbascum erivanicum E.Wulf 25 000 դրամ

Ընտանիք` Տելիպտերազգիներ - Thelypteridaceae

Տելիպտեր ճահճային - Thelypteris palustris Schott 25 000 դրամ

Ընտանիք` Գոճմակազգիներ - Thymelaeaceae

Ստելերոպսիս Մաղաքյանի - Stelleropsis magakjanii (Sosn.) Pobed. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվախոտազգիներ- Valerianaceae

Խթանաբույս երկարածաղիկ - Centranthus longiflorus Stev. 25 000 դրամ

Աղբաղբուկիկ Կոչիի - Valerianella kotschyi Boiss. 25 000 դրամ

Ընտանիք` Մանուշակազգիներ- Violaceae

Մանուշակ կովկասյան - Viola caucasica Kolenati ex Rupr. 25 000 դրամ

    բ. վտանգված /EN/ կատեգորիայի ներքոհիշյալ տեսակների համար`

Ընտանիք` Խնկեղեգազգիներ- Acoraceae

Խնկեղեգ ճահճային - Acorus calamus L. 15 000 դրամ

Ընտանիք` Սոխազգիներ -Alliaceae

Սոխ Դերդերիանի - Allium derderianum Regel 15 000 դրամ

Սոխ Օլթիի - Allium oltense Grossh. 15 000 դրամ

Սոխ ժայռի - Allium rupestre Stev. 15 000 դրամ

Սոխ Վորոնովի - Allium woronowii Miscz.ex Grossh. 15 000 դրամ

Նեկտարասկորդում եռաոտնաչափ - Nectaroscrodum tripedale (Trautv.) Grossh. 15 000 դրամ

Ընտանիք` Շքանարգիզազգիներ - Amaryllidaceae

Ձնծաղիկ ալպիական - Galanthus alpinus Sosn. 15 000 դրամ

Ձնծաղիկ լագոդեխիի - Galanthus lagodechianus Kuth. 15 000 դրամ

Շտերնբերգիա շնդեղածաղկային - Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 15 000 դրամ

Ընտանիք` Հովանոցավորներ -Apiaceae

Ակտինոլեմ խոշորաբաժակ - Actinolema macrolema Boiss. 15 000 դրամ

Աննշմարակող անհարթապտուղ - Aphanopleura trachysperma Boiss. 15 000 դրամ

Երնջնակ Վանատուրի - Eryngium wanaturii Woronow 15 000 դրամ

Գրամոսցիադիում թևապտուղ - Grammosciadium pterocarpum Boiss. 15 000 դրամ

Հոհենակերիա անցողուն - Hohenackeria exscapa (Stev.) Kos.-Pol. 15 000 դրամ

Կապնդեղ նրբաճյուղ - Seseli leptocladum Woronow 15 000 դրամ

Սմիրնիոպսիս հայկական - Smyrniopsis armena Schischk. 15 000 դրամ

Ստենոտենիա Դարալագյազի - Stenotaenia daralaghezica (Takht.) Schischk. 15 000 դրամ

Շովիցիա գեղապտուղ - Szovitsia callicarpa Fisch. et Mey. 15 000 դրամ

Ընտանիք` Նվիկազգիներ -Araceae

Նվիկ կոնոֆալոսային - Arum conophalloides Kotschy ex Schott 15000 դրամ

Ընտանիք` Արիստոլոխիազգիներ - Aristolochiaceae

Արիստոլոխիա վրացական - Aristolochia iberica Fisch. et Mey. ex Boiss. 15000 դրամ

Ընտանիք` Թաղաղուազգիներ- Asphodelaceae

Թաղաղու ղրիմյան - Asphodeline taurica (Pall.) Kunth 15000 դրամ

Ընտանիք` Ասպլենազգիներ- Aspleniaceae

Ասպլեն Վորոնովի -Asplenium woronowii Christ 15000 դրամ

Ընտանիք` Բարդածաղկավորներ- Asteraceae

Վարդատերեփուկ Իլյինի - Amberboa iljiniana Grossh. 15000 դրամ

Վարդատերեփուկ մուշկային - Amberboa moschata (L.) DC. 15000 դրամ

Վարդատերեփուկ Սոսնովսկու - Amberboa sosnovskyi Iljin 15000 դրամ

Վարդատերևփուկ թուրանական - Amberboa turanica Iljin 15000 դրամ

Կատվատոտիկ կովկասյան - Antennaria caucasica Boriss. 15000 դրամ

Անթեմ կովկասյան - Anthemis caucasica Chandjian 15000 դրամ

Վաղենակ պարսկական - Calendula persica C.A.Mey. 15000 դրամ

Ազազու օշինդրանման - Carpesium abrotanoides L. 15000 դրամ

Տերեփուկ Ալեքսանդրի - Centaurea alexandrii Bordz. 15000 դրամ

Տերեփուկ արփայի - Centaurea arpensis (Czer.) Wagenitz. 15000 դրամ

Տերեփուկ էլբուրսյան - Centaurea elbrusensis Boiss. et Buhse 15000 դրամ

Տերեփուկ ֆեոպապուսանման - Centaurea phaeopappoides Bordz. 15000 դրամ

Տերեփուկ արմատազամբյուղային - Centaurea rhizocalathium (K.Koch) Tchich. 15000 դրամ

Գլխակտուց Կիրպիչնիկովի - Cephalorrhynchus kirpicznikovii Grossh. 15000 դրամ

Խոզանափուշ երևանյան - Cousinia erevanensis Bornm. 15000 դրամ

Խոզանափուշ Ֆյոդորովի - Cousinia fedorovii Takht. 15000 դրամ

Խոզանափուշ Գաբրիելյանի - Cousinia gabrieljanae Takht. et Thamanjan 15000 դրամ

Խոզանափուշ մեղրիի - Cousinia megrica Takht. 15000 դրամ

Խոզանափուշ բարալիկ - Cousinia tenella Fisch.et Mey. 15000 դրամ

Դորոնիկում Բալանզայի - Doronicum balansae Cavill. 15000 դրամ

Ոզնագլխիկ բազմատուն - Echinops polygamus Bunge 15000 դրամ

Ոզնագլխիկ Տուրնեֆորի - Echinops tournefortii Ledeb. ex Trautv. 15000 դրամ

Կանգար վարդագույն – Gundelia rosea M.Hossain & R.A.Al-Taey. 15000 դրամ

Ճուռակախոտ փրչոտ - Hieracium pannosum Boiss. 15000 դրամ

Կղմուխ անցողուն - Inula acaulis Schott et Kotschy ex Boiss. 15000 դրամ

Կղմուխ Օշեի - Inula aucherana DC. 15000 դրամ

Յուրինեա նրբագեղ - Jurinea elegans (Stev.) DC. 15000 դրամ

Յուրինեա չնկատված - Jurinea praetermissa Galushko & Nemirova 15000 դրամ

Կաթնուկ Թախտաջյանի - Lactuca takhtadzhianii Sosn. 15000 դրամ

Պսեֆելուս դեբեդի - Psephellus debedicus (Gabrielian) Gabrielian 15000 դրամ

Պսեֆելոււս զանգեզուրի - Psephellus zangezuri Sosn. 15000 դրամ

Տերեփուկ հայաստանյան - Rhaponticoides hajastana (Tzvelev) Agababian et Greuter 15000 դրամ

Խինձ գորովանի - Scorzonera gorovanica Nazarova 15000 դրամ

Խինձ Շովիցի - Scorzonera szovitzii DC. 15000 դրամ

Ստեպտորամֆուս պարսկական - Steptorhamphus persicus (Boiss.) O. et B.Fedtsch.15000 դրամ

Լվածաղիկ Զանգեզուրի - Tanacetum zangezuricum Chandjian 15000 դրամ

Տոմանթեա դարեղեգիսի- Tomanthea daralaghezica (Fomin) Takht. 15000 դրամ

Սինձ հայկական - Tragopogon armeniacus Kuth. 15000 դրամ

Սինձ բլրակային - Tragopogon collinus DC. 15000 դրամ

Ընտանիք` Զարխոտազգիներ- Athyriaceae

Ձարխոտ բաժանատերև - Athyrium discentifolium Tausch ex Opiz. 15000 դրամ

Ընտանիք` Ծորենազգիներ - Berberidaceae

Առյուծաթաթ հայկական - Leontice armenica Belanger 15000 դրամ

Ընտանիք` Գաղտրիկազգիներ- Boraginaceae

Անմոռուկ ցեղակից - Myosotis propinqua Fisch. et Mey. ex DC. 15000 դրամ

Նոնեա բազմագույնանի - Nonea polychroma Selvi et Bigazzi 15000 դրամ

Ռոխելիա սրտաձևաբաժակ - Rochelia cardiosepala Bunge 15000 դրամ

Ընտանիք` Խաչածաղկավորներ- Brassicaceae

Վառվռուկ Հայաստանի - Alyssum hajastanum V. Avet. 15000 դրամ

Ճարտարուկ Արարատի - Draba araratica Rupr. 15000 դրամ

Երուկաստրում Թախտաջյանի - Erucastrum takhtajanii V.I.Dorof. 15000 դրամ

Ձագախոտ էգինյան - Erysimum eginense Bornm. 15000 դրամ

Ձագախոտ կարմրակապույտ - Erysimum lilacinum E. Steinb. 15000 դրամ

Ձագախոտ խոշորասպի - Erysimum macrostygma Boiss. 15000 դրամ

Էվնոմիա կլորատերև - Eunomia rotundifolia C.A.Mey. 15000 դրամ

Երեքօրնիկ պարսկական - Hesperis persica Boiss. 15000 դրամ

Լրջուն Թախտաջյանի - Isatis takhtajanii V.Avet. 15000 դրամ

Նվարդակ քնարաձև - Lepidium lyratum L.15000 դրամ

Նրբախոտ թելատերև - Leptaleum filifolium (Willd.) DC. 15000 դրամ

Վահանակերպ տափակապատիճակ - Peltariopsis planisiliqua (Boiss.) N.Busch 15000 դրամ

Գնդապտուղ կասպիական - Physoptychis caspica (Habl.) V.Boczantzeva 15000 դրամ

Կեղծճանկաթաթիկ դիխոտոմիկ - Pseudoanastatica dichotoma (Boiss.) Grossh. 15000 դրամ

Շնկոտեմ զանգեզուրի - Thlaspi zangezuricum Tzvelev 15000 դրամ

Զուվանդա Մեյերի - Zuvanda meyeri Boiss. 15000 դրամ

Ընտանիք` Զանգակազգիներ - Campanulaceae

Զանգակ Մինստերի - Campanula minsteriana Grossh. 15000 դրամ

Զանգակ Զանգեզուրի - Campanula zangezura (Lipsky) Kolak. et Serdjuk. 15000 դրամ

Ընտանիք` Մեխակազգիներ - Caryophyllaceae

Կորոնարիա կաշեկերպ - Coronaria coriacea (Moench) Schischk.et Gorschk. 15000 դրամ

Մեխակ քուռի - Dianthus cyri Fisch. et Mey. 15000 դրամ

Մեխակ Գրոսհայմի - Dianthus grossheimii Schischk. 15000 դրամ

Մեխակ Լիբանանի - Dianthus libanotis Labill. 15000 դրամ

Սապնարմատ արեցանման - Gypsophila aretioides Boiss. 15000 դրամ

Մինուարցիա կոշտածաղիկ - Minuartia sclerantha (Fisch.et Mey.)Thell. 15000 դրամ

Կարծրածաղիկ, կնճռուկ բազմամյա - Scleranthus perennis L. 15000 դրամ

Ծվծվուկ Արաքսի - Silene araxina Trautv. 15000 դրամ

Ծվծվուկ անապատային - Silene eremitica Boiss. 15000 դրամ

Ծվծվուկ Մեյերի - Silene meyeri Fenzl. ex Boiss. et Buhse 15000 դրամ

Ծվծվուկ Ռադդեի - Silene raddeana Trautv. 15000 դրամ

Ընտանիք` Թելուկազգիներ- Chenopodiaceae

Աղածաղիկ կուլպական - Halanthium kulpianum (K.Koch) Bunge 15000 դրամ

Սարսազան կոնաձև - Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. 15000 դրամ

Կալախոտ կասպիական - Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb. 15000 դրամ

Միկրոկնեմում մարզանանման - Microcnemum coralloides (Loscos et Pardo) Font- Quer 15000 դրամ

Օշան Օշեի - Salsola aucheri (Moq.) Bunge ex Iljin 15000 դրամ

Օշան սոդակիր - Salsola soda L. 15000 դրամ

Օշան Թամամշյանի - Salsola tamamschjanae Iljin 15000 դրամ

Օշան թաղիքային - Salsola tomentosa (Moq.) Spach 15000 դրամ

Ընտանիք` Շնդեղազգիներ- Colchicaceae

Շնդեղ գոհարի - Colchicum goharae Gabrielian 15000 դրամ

Շնդեղ Նինայի - Colchicum ninae Sosn. 15000 դրամ

Ընտանիք` Թանձրատերևազգիներ- Crassulaceae

Վարդակուկ ոսկեզոց - Rosularia chrysantha (Boiss.) Takht. 15000 դրամ

Ընտանիք` Բոշխազգիներ- Cyperaceae

Բոշխ բոհեմական - Carex bohemica Schreb. 15000 դրամ

Բոշխ մանրագլխիկ - Carex capitellata Boiss. et Bal. 15000 դրամ

Բոշխ աղքատացած - Carex depauperata Curtis ex With. 15000 դրամ

Բոշխ կախված - Carex pendula Huds. 15000 դրամ

Ընտանիք` Վահանապտերազգիներ - Dryopteridaceae

Բանպոտ Բրաունի - Polystichum braunii (Spenner) Fee 15000 դրամ

Բանպոտ նիզականման - Polystichum lonchitis (L.) Ruth. 15000 դրամ

Ընտանիք` Իշակաթնուկազգիներ - Euphorbiaceae

Անմեռուկ կլորատերև - Andrachne rotundifolia C.A.Mey. 15000 դրամ

Արգիրոլոբիում Բիբերշտեյնի - Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball 15000 դրամ

Արգիրոլոբում հացհամեմավոր - Argyrolobium trigonelloides Jaub.et Spach 15000 դրամ

Գազ կորաեղջյուրավոր - Astragalus camptoceras Bunge 15000 դրամ

Գազ չռված - Astragalus divaricatus Boiss. 15000 դրամ

Գազ թավոտ - Astragalus eriopodus Boiss. 15000 դրամ

Գազ բծավոր - Astragalus guttatus Banks et Sol. 15000 դրամ

Գազ ամբողջատերև - Astragalus holophyllus Boriss. 15000 դրամ

Գազ կարակուշի - Astragalus karakuschensis Gontsch. 15000 դրամ

Գազ Կիրպիչնիկովի - Astragalus kirpicznikovii Grossh. 15000 դրամ

Գազ Մասսալսկու - Astragalus massalskyi Grossh.ex Fed. 15000 դրամ

Գազ արծվասարային - Astragalus montis-aquilis Grossh. 15000 դրամ

Գազ տարօրինակ - Astragalus paradoxus Bunge 15000 դրամ

Գազ Պրիլիպկոյի - Astragalus prilipkoanus Grossh. 15000 դրամ

Գազ սողանլուղի - Astragalus saganlugensis Trautv. 15000 դրամ

Գազ զանգեզուրի - Astragalus zangezuricus Boriss. 15000 դրամ

Գազ թրաձև - Astragalus xiphidium Bunge 15000 դրամ

Սիսեռ անատոլիական - Cicer anatolicum Alef. 15000 դրամ

Քարառվույտ կրետեական - Coronilla cretica L. 15000 դրամ

Կուրկուրան հիասքանչ - Hedysarum elegans Boiss. et Huet. 15000 դրամ

Տափոլոռ կասսիայի - Lathyrus cassius Boiss. 15000 դրամ

Տափոլոռ անտառային - Lathyrus sylvestris L. 15000 դրամ

Կորնգան հայաստանի - Onobrychis hajastana Grossh. 15000 դրամ

Կորնգան Թախտաջյանի - Onobrychis takhtajanii Sytin 15000 դրամ

Գառնառվույտ հայկական - Oxytropis armeniaca Sosn. ex Mulk. 15000 դրամ

Գառնառվույտ Կարյագինի - Oxytropis karjaginii Grossh. 15000 դրամ

Գառնառվույտ լազիստանյան - Oxytropis lazica Boiss. 15000 դրամ

Երեքնուկ նեղատերև - Trifolium angustifolium L. 15000 դրամ

Հացհամեմ աստղաձև - Trigonella astroides Fisch. et Mey. 15000 դրամ

Հացհամեմ գլխիկավոր - Trigonella capitata Boiss. 15000 դրամ

Վավիլովիա նրբագեղ - Vavilovia formosa (Stev.) Fed. 1500 դրամ

Ընտանիք` Ծխաբույսազգիներ - Fumariaceae

Անձխոտ Մարշալի - Corydalis marschalliana Pers. 15000 դրամ

Պոպուլիկ օղակադիր - Corydalis verticillaris DC. 15000 դրամ

Ընտանիք` Խորդենազգիներ - Geraniaceae

Խորդենի արևելա-կովկասյան – Geranium albanum Bieb. 15000 դրամ

Ընտանիք` Հակինթազգիներ - Hyacinthaceae

Բելեվալիա երկարառնակ - Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh 15000 դրամ

Հակինթիկ ատրպատականյան – Hyacinthella atropatana (Grossh.) Mordak. et Zahar. 15000 դրամ

Պապլոր դժգույն - Muscari pallens (Bieb.) Fisch. 15000 դրամ

Մկնասոխ Միսչենկոյի - Scilla mischtschenkoana Grossh. 15000 դրամ

Մկնասոխ Ռոզենի - Scilla rosenii K. Koch 15000 դրամ

Ընտանիք` Սրոհունդազգիներ - Hypericaceae

Սրոհունդ գեղատես - Hypericum formosissimum Takht. 15000 դրամ

Ընտանիք` Հիրիկազգիներ - Iridaceae

Թրաշուշան Ջավախքի - Gladiolus dzhavakheticus Eristavi 15000 դրամ

Թրաշուշան հայաստանյան - Gladiolus hajastanicus Gabrielian 15000 դրամ

Թրաշուշան Շովիցի - Gladiolus szovitsii Grossh.15000 դրամ

Հիրիկ ատրպատականյան - Iris atropatana Grossh. 15000 դրամ

Հիրիկ նրբագեղ - Iris elegantissima Sosn. 15000 դրամ

Հիրիկ Գրոսհեյմի - Iris grossheimii Woronow ex Grossh. 15000 դրամ

Հիրիկ նեղգծային - Iris lineolata (Trautv.) Grossh. 15000 դրամ

Հիրիկ գայլականջ - Iris lycotis Woronow 15000 դրամ

Հիրիկ մուսուլմանական - Iris musulmanica Fomin 15000 դրամ

Հիրիկ կեղծ կովկասյան - Iris pseudocaucasica Grossh. 15000 դրամ

Ընտանիք` Կնյունազգիներ - Juncaceae

Կնյուն սուր - Juncus acutus L. 15000 դրամ

Ընտանիք` Շրթնազգիներ - Lamiaceae

Վիշապագլուխ ավստրիական - Dracocephalum austriacum L. 15000 դրամ

Վիշապագլուխ ողկույզային - Dracocephalum botryoides Stev. 15000 դրամ

Կատվադաղձ խուլեղինջատերև - Nepeta lamiifolia Willd 15000 դրամ

Եղեսպակ փշոտ - Salvia spinosa L. 15000 դրամ

Եղեսպակ կիսաթփային - Salvia suffruticosa Montbr. et Auch. ex Bunth. 15000 դրամ

Ընտանիք` Ջրապզուկազգիներ- Lentibulariaceae

Ջրապզուկ միջին - Utricularia intermedia Hayne 15000 դրամ

Ընտանիք` Շուշանազգիներ - Liliaceae

Արքայածաղիկ բլրակային – Fritillaria collina Adam 15000 դրամ

Սագասոխուկ դեղին – Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 15000 դրամ

Վարդակակաչ խճճված - Tulipa confusa Gabrielian 15000 դրամ

Վարդակակաչ Ֆլորենսկու - Tulipa florenskyi Woronow 15000 դրամ

Վարդակակաչ Սոսնովսկու - Tulipa sosnovskyi Achv. et Mirzoeva 15000 դրամ

Ընտանիք` Փիփերթազգիներ - Malvaceae

Տուղտավարդ Ղարսի - Alcea karsiana (Bordz.) Litv. 15000 դրամ

Տուղտավարդ Սոֆիայի - Alcea sophiae Iljin 15000 դրամ

Մոլոշիկ Ժերարի - Malvella sherardiana (L.) Jaub. et Spach 15000 դրամ

Ընտանիք` Բորակաթուփազգիներ - Nitrariaceae

Բորակաթուփ Շոբերի - Nitraria schoberi L. 15000 դրամ

Ընտանիք` Հարսնամատազգիներ - Nymphaeaceae

Ջրաշուշան սպիտակ - Nymphaea alba L. 15000 դրամ

Ընտանիք` Ապուզանազգիներ - Onagraceae

Նեղտերև Դոդոնի - Chamaenerion dodonaei (Vill.) Kost. 15000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae

Էպիպոգիում անտերև - Epipogium aphyllum Sw. 15000 դրամ

Խոլորձ Ստևենի - Orchis stevenii Rchb. f. 15000 դրամ

Խոլորձ եռատամ - Orchis tridentata Scop. 15000 դրամ

Ստեվենիելա սատիրանման - Steveniella satyrioides (Spreng.) Schlechter 15000 դրամ

Ճրագախոտազգիներ - Orobanchaceae 15000 դրամ

Դևագի հատված - Cistanche fissa (C.A.Mey.) G.Beck 15000 դրամ

Դևագի աղուտային - Cistanche salsa (C.A.Mey.) G.Beck 15000 դրամ

Ընտանիք` Հացազգիներ - Poaceae

Գնկոր նրբագեղ - Aira elegantissima Schur 15000 դրամ

Բթաթեփուկ անքիստ - Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig 15000 դրամ

Բրոմոպսիս Զանգեզուրի - Bromopsis zangezura Ogan. 15000 դրամ

Տփիկ անդրկասպիական - Elymus transhyrcanus (Nevski) Tzvelev 15000 դրամ

Սերինոսախոտ տարօրինակ - Phalaris paradoxa L. 15000 դրամ

Անողնուցուկ Գրոսհեյմի - Puccinellia grossheimiana V. I. Krecz. 15000 դրամ

Կարծրախոտ Վորոնովի - Sclerochloa woronowii (Hack.) Tzvelev ex Bor 15000 դրամ

Ցորեն ուրարտու - Triticum urartu Tumanian ex Gandilyan 15000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae

Էպիպոգիում անտերև - Epipogium aphyllum Sw. 15000 դրամ

Խոլորձ Ստևենի - Orchis stevenii Rchb. f. 15000 դրամ

Խոլորձ եռատամ - Orchis tridentata Scop. 15000 դրամ

Ստեվենիելա սատիրանման - Steveniella satyrioides (Spreng.) Schlechter Orobanchaceae -15000 դրամ

Ճրագախոտազգիներ Դևագի հատված - Cistanche fissa (C.A.Mey.) G.Beck 15000 դրամ

Դևագի աղուտային - Cistanche salsa (C.A.Mey.) G.Beck 15000 դրամ

Ընտանիք` Հացազգիներ - Poaceae

Գնկոր նրբագեղ - Aira elegantissima Schur 15000 դրամ

Բթաթեփուկ անքիստ - Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig 15000 դրամ

Բրոմոպսիս Զանգեզուրի - Bromopsis zangezura Ogan. 15000 դրամ

Տփիկ անդրկասպիական - Elymus transhyrcanus (Nevski) Tzvelev 15000 դրամ

Սերինոսախոտ տարօրինակ - Phalaris paradoxa L. 15000 դրամ

Անողնուցուկ Գրոսհեյմի - Puccinellia grossheimiana V. I. Krecz. 15000 դրամ

Կարծրախոտ Վորոնովի - Sclerochloa woronowii (Hack.) Tzvelev ex Bor 15000 դրամ

Ցորեն ուրարտու - Triticum urartu Tumanian ex Gandilyan 15000 դրամ

Ընտանիք` Կաթնախոտազգիներ - Polygalaceae

Կաթնախոտ ուրարտական -Polygala urartu Tamamsch. 15000 դրամ

Ընտանիք` Շերեփուկախոտազգիներ - Potamogetonaceae Գրենլանդիա խիտ - Groenlandia densa (L.) Fourr. 15000 դրամ

Ընտանիք` Գնարբուկազգիներ - Primulaceae

Գնարբուկ Կոմարովի - Primula vulgaris Huds. ssp. komarovii 15000 դրամ

Գնարբուկ Վորոնովի - Primula vulgaris Huds. ssp. woronovii 15000 դրամ

Ընտանիք` Շերեփուկախոտազգիներ - Potamogetonaceae

Գրենլանդիա խիտ - Groenlandia densa (L.) Fourr. 15000 դրամ

Ընտանիք` Գնարբուկազգիներ - Primulaceae

Գնարբուկ Կոմարովի - Primula vulgaris Huds. ssp. komarovii 15000 դրամ

Գնարբուկ Վորոնովի - Primula vulgaris Huds. ssp. woronovii 15000 դրամ

Ընտանիք` Սպնդուկազգիներ - Pyrolaceae

Օրտիլիա փոքր - Orthilia secunda L. 15000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ - Ranunculaceae

Կուժկոտրուկ բրդածաղկաբաժակային - Adonis eriocalycina Boiss. 15000 դրամ

Վարդակակաչ գորտնուկային - Anemone ranunculoides L. 15000 դրամ

Գորտնուկ ցիկուտային - Ranunculus cicutarius Schlecht. 15000 դրամ

Գորտնուկ երկարատերև - Ranunculus lingua L. 15000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ -Rosaceae

Մատնունի քարանձավային - Potentilla cryptophila Bornm. 15000 դրամ

Ընտանիք` Տորոնազգիներ - Rubiaceae

Գետնաստղ ցեղակից - Asperula affinis Boiss. et Huet 15000 դրամ

Գետնաստղ կովկասյան - Asperula taurina L. 15000 դրամ

Լեպտունիս մազանման - Leptunis trichodes (J. Gay) Schischk. 15000 դրամ

Ընտանիք` Սանտալազգիներ - Santalaceae

Թեզիում փռված - Thesium procumbens C.A.Mey. 15000 դրամ

Ընտանիք` Խլածաղկազգիներ - Scrophulariaceae

Կտավախոտ մեղրու - Linaria megrica Tzvelev 15000 դրամ

Խլածաղիկ ցողունագիրկ - Scrophularia amplexicaulis Benth. 15000 դրամ

Խռնդատ մուգ մանուշակագույն-Verbascum atroviolaceum (Sommier et Levier) Murb. 15000 դրամ

Խռնդատ հիանալի - Verbascum formosum Fisch.ex Schrank 15000 դրամ

Խռնդատ բամբակային - Verbascum gossypium M. Bieb. 15000 դրամ

Խռնդատ մեղրու - Verbascum megricum (Tzvel.) Huber-Morath. 15000 դրամ

Խռնդատ մերկացողուն - Verbascum nudicaule (Wydl.) Takht. 15000 դրամ

Ընտանիք` Կատվախոտազգիներ -Valerianaceae

Կատվախոտ բրդատերև - Valeriana eriophylla (Ledeb.) Utkin 15000 դրամ

գ. խոցելի /VU/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Ադիանտազգիներ -Adianthaceae

Ադիանտում Վեներայի վարս - Adiantum capillus-veneris L.10 000 դրամ

Սոխազգիներ -Alliaceae

Սոխ Շտրուցլի - Allium struzlianum Ogan. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Շքանարգիզազգիներ -Amaryllidaceae

Ձնծաղիկ Արտյուշենկոյի - Galanthus artjuschenkoae Gabrielian 10 000 դրամ

Ընտանիք` Հովանոցավորներ- Apiaceae

Եզնակոխ Կոզո-Պոլյանսկու - Bupleurum kozo-poljanskyi Grossh. 10 000 դրամ

Եզնակոխ սակավաճաճանչ - Bupleurum pauciradiatum Fenzl ex Boiss. 10 000 դրամ

Եզնակոխ Սոսնովսկու - Bupleurum sosnowskyi Manden. 10 000 դրամ

Նարդես Շովիցի - Ferula szowitsiana DC. 10 000 դրամ

Մարգացնծու կովկասյան - Peucedanum caucasicum (Bieb.) K.Koch 10 000 դրամ

Ընտանիք` Բարդածաղկավորներ -Asteraceae

Տերեփուկ երևանյան - Centaurea erivanensis (Lipsky) Bordz. 10 000 դրամ

Շարդինիա խոշորապտուղ - Chardinia macrocarpa K. Koch 10 000 դրամ

Ճարճատուկ գեղձավոր - Cichorium glandulosum Boiss. et Huet 10 000 դրամ

Կերեփան միջանկյալ - Crupina intermedia (Mutel) Walp. 10 000 դրամ

Սինձ պալարակիր - Tragopogon tuberosus K. Koch. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Գաղտրիկազգիներ -Boraginaceae

Նոնեա վարդագույն - Nonea rosea (Bieb.) Link. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Ողկուզապտերազգիներ - Botrychiaceae

Ողկուզապտեր կիսալուսնաձև - Botrychium lunaria (L.) Sw. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Զանգակազգիներ - Campanulaceae

Զանգակ ազգակից - Campanula propinqua Fisch. et C.A.Mey. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Թելուկազգիներ - Chenopodiaceae

Ճակնդեղ խոշորարմատ - Beta macrorrhiza Stev. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Թանձրատերևազգիներ - Crassulaceae

Թանթանիկ ընձյուղակիր - Sedum stoloniferum Gmel. 10 000 դրամ

Թանթանիկ քառաչափ - Sedum tetramerum Trautv. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Բոշխազգիներ - Cyperaceae

Բոշխ տերևահասկային - Carex phyllostachys C.A.Mey. 10 000 դրամ

Կիզխոտ լայնատերև - Eriophorum latifolium Hoppe 10 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ – Fabaceae

Գազ Սուկաչովի - Astragalus sukaczevii Derv. et Jelenevsky 10 000 դրամ

Գազ չորասեր - Astragalus xerophylus Ledeb. 10 000 դրամ

Մատուտակ խոզանավոր - Glycyrrhiza echinata L. 10 000 դրամ

Կուրկուրան կարճաթև - Hedysarum micropterum Bunge 10 000 դրամ

Տափոլոռ խոզանատերև - Lathyrus setifolius L. 10 000 դրամ

Ոսպ ոսպնյականման - Lens ervoides (Brign.) Grossh. 10 000 դրամ

Առվույտ արաբական - Medicago arabica (L.) Huds. 10 000 դրամ

Սֆերոֆիզա աղուտային - Spaerophysa salsula DC. 10 000 դրամ

Երեքնուկ խոշորածաղիկ - Trifolium grandiflorum Schreb. 10 000 դրամ

Երեքնուկ Սեբաստիանի - Trifolium sebastiani Savi 10 000 դրամ

Ընտանիք` Բոգազգիներ - Gentianaceae

Բոգ Օլիվյեի - Gentiana olivieri Griseb. 10 000 դրամ

Լոմատոգոնիում կարինտյան - Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) A.Br. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Հիրիկազգիներ - Iridaceae

Հիրիկ սիբիրյան - Iris sibirica L. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Շրթնազգիներ - Lamiaceae

Միկրոմերիա թփային - Micromeria fruticosa (L.) Druce 10 000 դրամ

Լերդախոտ հիրկանիական - Teucrium hyrcanicum L. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրաերեքնուկազգիներ - Menyanthaceae

Ջրաերեքնուկ եռատերև - Menyanthes trifoliata L. 10 000 դրամ

Ջրահարսազգիներ - Najadaceae

Ջրահարս փոքր - Najas minor L. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae

Եղբորոսին քրդական - Cephalanthera kurdica Bornm. et Kraenzl. 10 000 դրամ

Խոլորձ կետավոր - Orchis punctulata Stev. ex Lindl. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Արճճախոտազգիներ - Plumbaginaceae

Ոզնաթուփ մեխակի - Acantholimon caryophyllaceum Boiss. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Հացազգիներ - Poaceae

Իննաքիստ պարսկական - Enneapogon persicus Boiss.

Գեղմնախոտ ռավենյան - Erianthus ravennae (L.) P. Beauv. 10 000 դրամ

Շյուղախոտ անտառային - Festuca drymeja Mert. & W. D. J. Koch 10 000 դրամ

Մերկապոչուկ թեքահասկ - Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell. 10 000 դրամ

Արմատագլխիկ արևելյան - Rhizocephalus orientalis Boiss.10 000 դրամ

Ցորեն արարատյան - Triticum araraticum Jacubz. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Գնարբուկազգիներ - Primulaceae

Արջտակ գարնանային - Cyclamen vernum Sweet 10 000 դրամ

Գնարբուկ սքանչելի - Primula amoena Bieb. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ - Ranunculaceae

Ոջլախոտ գառշահոտ - Delphinium foetidum Lomak. 10 000 դրամ

Քնձմնձուկ իզոպիրոնման - Thalictrum isopyroides C.A.Mey. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Տորոնազգիներ - Rubiaceae

Ժոբերցիա Սովիչի - Jaubertia szovitzii (DC.) Takht. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Բարբեկազգիներ - Saxifragaceae

Բարբեկ երմատնանի - Saxifraga tridactylites L. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Խլածաղկազգիներ - Scrophulariaceae 10 000 դրամ

Խենորին գերեյական - Chaenorhinum gerense (Stapf) F.Speta 10 000 դրամ

Ընտանիք` Սինոպտերիդազգիներ - Sinopteridaceae

Չորապտեր արծվապտերային - Cheilanthes pteridioides (Reichard) C.Chr. 10 000 դրամ

Ընտանիք` Մորմազգիներ - Solanaceae

Շիկատակ - Atropa belladonna L.` 10 000 դրամ

3.2) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված սնկերի անօրինական հավաքի կամ ոչնչացման յուրաքանչյուր միավորի (հատի) համար`

ա. անհետացած /EX/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Բատարեա թիակաձև - Battarrea phalloides` 10 000 դրամ

բ. կրիտիկական վիճակում գտնվող /CR/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Հապալոպիլուս զաֆրանա-դեղին (կարմրադեղին) -Hapalopilus croceus 7 000 դրամ

Հապլոպորուս հոտավետ - Haploporus odorus 7 000 դրամ

Ոզնասունկ փշոտ, կաղնու ոզնասունկ - Hericium erinaceum 7 000 դրամ

Միրիոստոմա ծակոտկեն - Myriostoma coliforme 7 000 դրամ

Սարկոսոմա գնդաձև - Sarcosoma globosum 7 000 դրամ

Յուղասունկ մայրու - Suillus punctipes 7 000 դրամ

     գ. վտանգված տեսակների /EN/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Շամպինյոն աղյուսակաձև -Agaricus tabularis 6 000 դրամ

Բոլետոպսիս սև-սպիտակ -Boletopsis leucomelaena 6 000 դրամ

Սատանայասունկ, դիվասունկ- Boletus satanas 6 000 դրամ

Կլավարիադելֆուս վարսանդավոր - Clavariadelphus pistillaris 6 000 դրամ

Կոլիբիա Կուկի - Collybia cookei 6 000 դրամ

Լեուկոագարիկուս երկարարմատ - Leucoagaricus macrorhizus 6 000 դրամ

Հովանոցասունկ աղջկական -Macrolepiota puellaris 6 000 դրամ

Հովանոցասունկ կարմրող - Macrolepiota rhacodes 6 000 դրամ

Մերիպիլուս հսկա- Meripilus giganteus 6 000 դրամ

Մուտինուս շնային - Mutinus caninus 6 000 դրամ

Թիակիկ սովորական, մորկեղ գարշահոտ - Phallus impudicus 6 000 դրամ

Ֆիլոտոպսիս բնավորվող- Phyllotopsis nidulans 6 000 դրամ

Ռոդոտուս թաթաձև - Rhodotus palmatus 6 000 դրամ

Յուղասունկ կվենու - Suillus grevillei 6 000 դրամ

Վոլվարիելա մետաքսանման - Volvariella bombycina 6 000 դրամ

     դ. խոցելի /VU/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Ճանճասպան կարմիր - Amanita muscaria 5 000 դրամ

Դժգույն գարշասունկ -Amanita phalloides 5 000 դրամ

Աստղիկ հիգրոմետրիկ -Astraeus hygrometricus 5 000 դրամ

Սպիտակ սունկ, թնջուկ - Boletus edulis 5 000 դրամ

Ցիստոդերմա ամիանտային - Cystoderma amianthina 5 000 դրամ

Հելվելա սև - Helvella atra 5 000 դրամ

Ոզնասունկ բուստանման, մարջանանման -Hericium coralloides 5 000 դրամ

Մոնտագնեա ավազային - Montagnea arenaria 5 000 դրամ

Ականջասունկ, կախասունկ տափաստանային, սպիտակ տափաստանային սունկ, կայսերական սունկ - Pleurotus eryngii 5 000 դրամ

Պոդաքսիս վարսանդային - Podaxis pistillaris 5 000 դրամ

Կոնասունկ փաթիլաոտիկ - Strobilomyces strobilaceus 5 000 դրամ

Վերպա կոնաձև - Verpa conica 5 000 դրամ

     ե. վտանգման սպառնացող վիճակին մոտ գտնվող /NT/ կատեգորիայի տեսակների համար`

Շամպինյոն դեղնամաշկ -Agaricus xanthodermus Ճանճասպան վառ դեղին - Amanita gemmata 4 000 դրամ,

    3.3) «Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված ծառերի և թփերի պտուղների, դրանց առանձին մասերի (ընդհատակյա մաս, ցողուններ, տերևներ, ծաղիկներ և պտուղներ), սերմերի և հատապտուղների ապօրինի հավաքի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

ա. կրիտիկական վիճակում գտնվող/CR/ կատեգորիայի տեսակների համար` 20000 դրամ,

բ. վտանգված /EN/ կատեգորիայի տեսակների համար` 15000 դրամ,

գ. խոցելի /VU/ կատեգորիայի տեսակների համար` 10000 դրամ:»

4) 4-րդ կետի առաջին պարբերությունում հանել «ֆոնդի» բառը, իսկ «հեկտարի» բառը փոխարինել «հեկտար տարածքի» բառերով,

5) 5-րդ կետի «ա» ենթակետում «150» և «100» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «1500» և «1000» թվերով,

6) 5-րդ կետի «բ» ենթակետում «200» և «150» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «2000» և «1500» թվերով,

7) 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«8) անտառային հողերի և բնական արոտավայրերի, ինչպես նաև բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներում թափոնների ինքնակամ տեղադրման դեպքում` տեղադրման յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար`

- ոչ վտանգավոր թափոններ - 2 000 դրամ

- կոմունալ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ շինարարական և հողածածկույթի քանդումից առաջացած թափոնների) - 5000 դրամ

- շինարարական և հողածածկույթի քանդումից առաջացած թափոններ - 10 000 դրամ

- արտադրության վտանգավոր թափոններ - 20 000 դրամ

Երևան քաղաքում անտառային հողերի և բնակավայրերի ընդհանուր օգտա գործման կանաչապատ տարածքներում թափոնների ինքնակամ տեղադրման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն ենթակետում բերված համապատասխան սակագների կրկնապատիկի չափով:

Սույն կետում նշված տարածքներում Կարմիր գրքում գրանցված բույսեր աճելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն ենթակետում բերված համապատասխան սակագների հնգապատիկի չափով,»,

8) 9-րդ կետից հանել «ֆոնդի» բառը,

9) 9-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ`

«Երևան քաղաքում անտառային հողերի, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների ապօրինի օգտագործման համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետում բերված համապատասխան սակագների եռապատիկի չափով:»:

     Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածում`

1) 8-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«8. Ապoրինի որuված, հավաքված եւ (կամ) անհայտ անձից մթերված` Հայաuտանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական աշխարհի վայրի տեuակների, ինչպես նաև դրանց արգասիքների և (կամ) մասերի (կենդանիների` միսը, մորթին, ձուն, ձկնկիթը, օձի թույնը, բույսերի ցանկացած մասը), դրանք պարունակող կենդանաբանական և բուuաբանական հավաքածուների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման, փոխանակման, արտահանման և ներմուծման դեպքում վնաuի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատաuխան տեuակի ապoրինի oգտագործման համար` uույն oրենքի 2-րդ գլխով uահմանված uակագների հնգապատիկի չափով:»,

2) հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1–րդ մասով`

«8.1. Ապօրինի որսված, հավաքված և (կամ) մթերված Հայաuտանի Հանրապե տության բուսական և կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների (բացառությամբ սույն հոդվածի 8-րդ մասում նշվածներից), ինչպես նաև դրանց արգասիքների և (կամ) մասերի (կենդանիների` միսը, մորթին, ձուն, ձկնկիթը, օձի թույնը, բույսերի ցանկացած մասը), դրանք պարունակող կենդանաբանական և բուuաբանական հավաքածուների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման, փոխանակման ու արտահանման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված դրույքաչափերի կրկնապատիկի չափով:»,

3) 9-րդ մասը «բացթողնման» բառից առաջ լրացնել «փայտանյութի» բառով:

    Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

PDF